Fastighetsskatt på vattenkraft

Motion 2012/13:Sk329 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av fastighetsbeskattningen av vattenkraft och annan elproduktion.

Motivering

Vattenkraften är tillsammans med kärnkraften det största och viktigaste energislaget för minskat utsläpp av växthusgaser i vårt land. Det är därför viktigt att denna elproduktion värnas.

Fastighetsskatten på vattenkraft är flera gånger högre än på andra energislag. Nuvarande fastighetsskatt är 2,8 procent att jämföras med fastighetsskatten på vindkraft och kärnkraft, 0,2 respektive 0,5 procent. De nya taxeringsvärdena för 2013 kommer att ytterligare förstärka skillnaderna i beskattningen mellan energislagen.

Konsekvenserna av den flera gånger högre fastighetsskatten gör att lönsamheten och nyinvesteringar i vattenkraft avsevärt minskar. Satsningar på andra förnybara energislag, som vindkraft och solenergi, motverkas därmed eftersom vattenkraft är en förutsättning för denna utbyggnad genom att vara elreserv för dessa energislag. Dessutom omintetgörs nya investeringar i utbyggnad av den småskaliga vattenkraften. I riksdagens beslut om satsningar på förnybar energi ingår en uppgradering och utbyggnad av vattenkraft tillsammans med satsningar på vind- och solkraft.

Det är uppenbart att det saknas en helhetssyn i beskattningen av olika energislag för att uppnå riksdagens energimål. Det behövs en översyn av fastighetsskatten på energiproduktion för att förhindra att viktig förnybar energiproduktion slås ut. Som läget är nu äventyras framtida investeringar och drift i vattenkraft och därmed även annan förnybar elproduktion.

Stockholm den 4 oktober 2012

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)