Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2021/22:1319 av Eva-Lena Jansson (S)

av Eva-Lena Jansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan millennieskiftet har postmarknaden genomgått stora förändringar. Brevvolymerna sjunker kraftigt samtidigt som e-handeln växer, vilket ställer höga krav på postföretagen. PostNord som har det nationella samhällsansvaret för postutdelning har ett avkastningskrav från sin ägare svenska staten. I takt med att brevvolymer sjunker och postmarknaden förändras ställs allt högre krav på organisation som i sin tur påverkar arbetsmiljön för det anställda, inte minst vid utdelning i flerfamiljshus.  En allt större del av det som ska levereras till hushållen är paket, och de traditionella breven blir allt färre.

Boverkets tekniska föreskrifter har underlättat utdelning av post i fastighetsboxar inte minst i nyproducerade flerfamiljshus och fastigheter som genomgått större ombyggnationer eftersom fastighetsboxar i praktiken blivit normerande. Men det räcker inte.

Fastighetsboxar behöver införas i alla flerfamiljshus både som ett sätt att utöka servicen som ett sätt att avsevärt förbättra arbetsmiljön för brevbärarna. Sverige är ett av få länder i Europa där brevbärare fortfarande går upp och ned i trappor för att dela ut post.

En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten med syftet att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

Det är bra att detta arbete pågår. Fastighetsboxar i alla flerfamiljshus kan bidra till både bättre och effektivare service till landets invånare och en bättre arbetsmiljö för brevbärare. Det är därför rimligt att frågan om fastighetsboxar vävs in i den ovan nämnda översynen.

Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)