Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2022/23:627 av Cecilia Engström och Larry Söder (båda KD)

av Cecilia Engström och Larry Söder (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsregionen är Skandinaviens viktigaste tillväxtregion vilket gör att infrastrukturen spelar en avgörande roll. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har Sverige och Danmark växt sig starkare som en region där integrationen koncentrerats kring Köpenhamn och sydvästra Skåne. En fast förbindelse i den norra delen av Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör, binder ihop hela regionen kallad Greater Copenhagen och bidrar till en ökad konkurrenskraft för hela Skandinavien.

Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle minska sårbarheten i trafiksystemet över Öresund, inte minst när bron är stängd eller har begränsad kapacitet. Genom att HH-förbindelsen är en tillväxtmotor som skapar nya jobb bör regeringen prioritera den i arbetet med att stärka landets konkurrenskraft. En fast HH-förbindelse avlastar Öresundsbron avseende både persontransporter och vägtrafik vilket frigör kapacitet för mer järnvägsburet gods via Öresundsbron. En fast HH-förbindelse i tunnel under Öresund är dessutom mindre känslig för störningar vilket bidrar till ökad andel av den gränsöverskridande vägtrafiken. En fast HH-förbindelse ger ökad kapacitet, ökad redundans och minskad sårbarhet i trafiksystemet.

Uppslutningen bakom HH-förbindelsen är bred i både Danmark och Sverige. Inom samarbetet Greater Copenhagen råder enighet om att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas och påbörjas så snart som möjligt. I juni 2020 uttryckte Köpenhamns överborgmästare, Frank Jensen, att hela regionen har starka önskningar om att knyta tätare band genom bland annat en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Den strategiska analys som genomförts av svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet, presenterades i början av 2021 och konstaterar bland annat att en fast HH-förbindelse ger stora nyttor avseende kortade restider, förstorad arbetsmarknad, bättre förutsättningar för näringsliv och turism samt att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt.

Nästa steg i planeringsprocessen av en fast HH-förbindelse är en lokaliseringsutredning, som är ett av de inledande stegen i framtagandet av en järnvägsplan. En sådan utredning tar fram och utreder tänkbara lokaliseringsalternativ som kan tillgodose projektets ändamål och som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Lokaliseringsutredningen ligger sedan till grund för beslut om vad som ska utredas vidare i planläggningsprocessen.

En fast HH-förbindelse kan genom brukaravgifter finansieras utanför ordinarie planering, den nationella infrastrukturplanen. En organisation liknande den för Öresundsbron kan användas. Modellen är väl beprövad. Ett oberoende statligt ägt bolag upprättas. Bolaget ansvarar för drift och anläggning vilken finansieras via lån som tas upp av bolaget på internationella kapitalmarknader och med statsgaranti. Återbetalning av lån och löpande drift sker via brukaravgifter. Andra finansieringsmodeller har också analyserats och är även de lönsamma vilket gör HH till en attraktiv investering för långsiktiga investerare.

En fast HH-förbindelse skapar en sammanhängande arbetsmarknad omkring Öresund och upp längs västkusten mot Halland. Invånare får tillgång till fler jobb och ett större utbildningsutbud. Företag får tillgång till en större del av arbetskraften och lättare att hitta rätt kompetens. Skillnader i danska och svenska arbetsmarknadssystem gör också att exempelvis ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland äldre utvecklar sig olika på svenska respektive danska sidan vid konjunktursvängningar.

 

En fast förbindelse i form av en väg- och tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör minskar avsevärt risken för utsatthet vid ett eventuellt attentat, naturkatastrof eller olycka som allvarligt drabbar Öresundsbron. I dag tar ungefär varannan lastbil som korsar Öresund färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Med en fast HH-förbindelse kan lastbilstrafiken till och från Skandinavien i väsentligt större omfattning ledas om via tunnlarna, vid ett avbrott i trafiken över Öresundsbron.

Trafiken kommer också påverkas av att det just nu byggs en förbindelse mellan Danmark och Tyskland, över Fehmarn bält. Den kommer även få betydelse också för Sverige. För restiden med tåg till Hamburg och Berlin kortas väsentligt och mer gods kommer kunna fraktas på järnväg norrut.

Det är angeläget att arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör inte stannar upp. En förbindelse som ska stå klar 2030 måste man börja planera nu.

 

 

 

Cecilia Engström (KD)

Larry Söder (KD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)