Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2009/10:T439 av Marie Weibull Kornias (m)

av Marie Weibull Kornias (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fast förbindelse på leden mellan Helsingborg och Helsingör.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta EU medfinansiera förstudien av en fast förbindelse på leden mellan Helsingborg och Helsingör.

Motivering

Öresundsregionens utveckling och infrastruktur är av vitalt intresse för hela Skandinavien. Det ingångna avtalet mellan Danmark och Tyskland om Fehmarn bält-förbindelsen, som ska stå färdig 2018, aktualiserar behovet av en förstudie av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Förbindelsen över Fehmarn bält beräknas öka trafiken mot Skandinavien och enligt beräkningar kommer 20 procent av trafiken att ha en direkt koppling till Sverige.

Öresundsregionen har behov av en effektiv helhetslösning för trafiksystemen. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör erfordras, då betydande trafikökningar förväntas i framtiden i regionen. Skånetrafiken räknar i sin vision 2037 med att dagens 30 miljoner tågresor per år i Skåne kommer att öka till 150–200 miljoner. Det innebär att järnvägens kapacitet på Öresundsbron blir en flaskhals i hela det sydsvenska transportsystemet. Detta kommer delvis att ske redan från år 2011, då Citytunneln står klar och persontågen planeras köra i 10-minuterstrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Samtidigt som Öresundsbron blivit en verklig succé, beräknas bron nå sitt kapacitetstak någon gång kring 2030.

Mer gods behöver transporteras på räls av både miljö- och säkerhetsskäl. Mycket talar för att ÖRIB:s (Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling) scenario om 100 godståg dagligen över Öresund kommer att vara verklighet år 2045. Med endast en fast förbindelse kommer detta inte att vara möjligt. Kapacitetsbristen riskerar att bromsa integrationen, skapa färre arbetstillfällen, lägre sysselsättningsgrad samt lägre ekonomisk tillväxt än vad marknaden kan erbjuda.

En fast HH-förbindelse skulle minska sårbarheten i trafiksystemet och en ny värld av arbetsplats- och boendemöjligheter skulle kunna genomföras. HH-förbindelsen är en vital länk i den framtida Europabanan som är tänkt att trafikeras med höghastighetståg mellan Göteborg/Stockholm–Köpenhamn–Hamburg.

För EU är HH-leden ett prioriterat projekt, som inom EU:s Transeuropean Transport Networks (TEN-T) har målsättningen att bygga samman unionen med höghastighetståg mellan kontinenten och Skandinavien. EU kan bidra med upp till 50 procent av totalkostnaderna för en förstudie av det planerade projektet. När förstudien väl är klar, kan EU finansiera förbindelsen med upp till 30 procent, då det rör sig om gränsöverskridande infrastruktur.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en av flera stora infrastruktursatsningar som Sverige behöver. Det är nu hög tid att låta EU medfinansiera en förstudie av projektet som kommer att knyta Skandinavien närmare kontinenten.

Stockholm den 1 oktober 2009

Marie Weibull Kornias (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)