Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2005/06:T353 av Peter Danielsson (m)

av Peter Danielsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att prioritera frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en tidtabell för byggandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör bör upprättas.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera de undersökningar som är nödvändiga för att driva frågan från svensk sida.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inleda en dialog med den danska regeringen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Öresundsbron blev en succé

Sedan Öresundsbron invigdes med pompa och ståt för fyra år sedan har bron fått stor betydelse för regionen. Den dynamik som skapades när Malmö och Köpenhamn bands samman har gett positiva effekter för hela Sydsverige.

En av de grundläggande förutsättarna för integration i Öresundsregionen är fungerande trafikleder över både södra och norra Öresund. Dessutom krävs god infrastruktur mellan den norra och den södra överfarten, på båda sidor av Sundet. Öresundsbron är viktig, men HH-leden har en lika viktig roll att fylla i arbetet med att föra Sydsveriges och Själlands invånare närmre varandra.

Trots alla olyckskorpars kraxande om att fisken skulle dö på grund av att syretillförseln förhindrades av bropelare, avgaser skulle kväva oss skåningar och hela Skåne skulle asfalteras, så blev Öresundsbron en succé. Sedan invigningen har över 19 miljoner fordon och över 28 miljoner tågresenärer passerat Öresundsbron.

Arbetspendlingen ökar, cirka 7 500 personer pendlar mellan Köpenhamn och Skåne på vardagar jämfört med knappt 3 000 strax efter Öresundsbrons invigning. Två tredjedelar reser med tåg och en tredjedel med bil. Räknar man även in dem som pendlar ett par dagar i veckan stiger antalet pendlare till nästan 11 000.

Under första halvåret 2005 ökade resandet för nästan alla trafikslag. Antalet personbilar ökade med 15 procent, lastbilstrafiken med 12 procent och varubilar/husvagnar med 13 procent. Busstrafiken minskade med 9 procent, medan antalet tågpassagerare under första halvåret var 2,95 miljoner, en ökning med 6 procent jämfört med första halvåret 2004.

Skånetrafiken tror på fortsatt ökning för tågtrafiken. Deras prognoser talar för en årlig stegring av antalet resenärer fram tills Citytunneln i Malmö skall stå klar 2011. Då väntas trafiken öka än mer.

Dags för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Öresundsbrons framgångar kommer inom några år att generera kapacitetsproblem. Internationella erfarenheter visar att när två länder kopplas samman med en fastförbindelse utvecklar det så mycket dynamik att förbindelsen inom en 10–15 år inte längre klarar av de trafikvolymer som krävs för att fortsätta utvecklingen. Med andra ord genererar ofta en fast förbindelse fler fasta förbindelser efter hand.

Öresundsbron kommer att behöva kompletteras med ytterligare en förbindelse i de norra delarna av regionen framöver. För att ligga i framkant avseende planering bör Banverket omedelbart ges i uppdrag att börja arbeta med förverkligandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Dessutom måste regeringen öka trycket på danskarna att lösa de problem som finns som på den danska sidan på sträckan Helsingör–Köpenhamn.

Tre starka skäl för en fast förbindelse på HH-leden

För det första kommer Öresundsbrons kapacitet att vara otillräcklig inom en 10–15 år. Då krävs ytterligare en fast förbindelse för att upprätthålla och utveckla integrationen och tillväxten i Öresundsregionen.

För det andra är en tunnel på HH-leden ett naturligt led i den infrastrukturella ringlinje som rent fysiskt skall förbinda västra Skåne och östra Själland. Integration kräver väl fungerande förbindelser både i södra och norra Öresundsregionen. I dag kör tågen i ett U, det bör snarast bytas mot ett O.

För det tredje är en tunnel på HH-leden en viktig länk i projektet Europabanan. Projektet arbetar för att få till stånd höghastighetståg mellan Stockholm, Köpenhamn och Hamburg, via en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Europabanan skulle innebära nya och förbättrade möjligheter till snabba, tillförlitliga och bekväma persontransporter.

Dags för tidtabell

De senaste åren har statsministern vid ett antal tillfällen uttalat sitt stöd för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. På frågor i riksdagen svarar emellertid infrastrukturminister Ulrica Messing avvaktande. Det finns stor risk att projektet kommer att dras i långbänk på samma sätt som Öresundsbron. Det vore olyckligt för Skåne och den fortsatta utvecklingen i Öresundsregionen.

Därför är det viktigt att riksdagen ger regeringen till känna att frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör bör prioriteras. En tidtabell för byggandet bör snarast upprättas. Dessutom måste den ansvarige ministern i högre utsträckning prioritera frågan och se till att undersökningar som är nödvändiga för att driva frågan från svensk sida initieras. En öppen och konstruktiv dialog bör även inledas med den danska regeringen om dess inställning.

Stockholm den 30 september 2005

Peter Danielsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)