Fasa ut avräkningarna från biståndet

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner helt till 2022 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bistånd är ett viktigt instrument för global solidaritet vilket är en av grundpelarna för Miljöpartiets politik. Under lång tid har Miljöpartiet ansett att Sverige bör ta ett större ansvar än vad vissa andra länder gör. Sverige har goda möjligheter att vara en generös biståndsgivare. Vi kan och bör bidra till att påskynda en god utveckling i länder där människor har det svårt. Vårt bistånd ska vara tydligt, långsiktigt och hålla hög kvalitet, och ska regelbundet följas upp.

Målet med det svenska biståndet ska bland annat vara att bidra till fattigdoms­bekämpning, hållbar utveckling, jämställdhet, stärka demokratin och värna de mänskliga rättigheterna. Det är glädjande att Sverige, jämfört med flera andra länder, har en hög biståndsnivå. Den uppgår nu till en procent av BNI (bruttonational­inkomsten). Det totala biståndet för 2018 uppgår till 49 miljarder kronor varav 43 miljarder går till internationellt samarbete.

Det är olyckligt när biståndet utsätts för avräkningar för att bekosta det svenska inhemska flyktingmottagandet. De sammanlagda avräkningarna från biståndet för 2018 beräknas uppgå till 2,8 miljarder kronor.

Biståndspengarna ska användas till det som de är avsedda för: nämligen fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, jämställdhet, värnandet om de mänskliga rättigheterna med mera. Biståndet ska inte användas för utgifter i Sverige såsom att bekosta flyktingmottagandet i Sverige. I stället för att göra dessa avdrag bör Sverige använda även de 2,8 miljarderna till bistånd. Sverige har råd att låta biståndet gå just till bistånd, och inte till att finansiera flyktingmottagandet i Sverige. Just därför bör avräkningarna från biståndet fasas ut successivt så att de försvinner helt till 2022.

Med hänvisning till ovan föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om att avräkningarna bör fasas ut helt till 2022.

Jabar Amin (MP)

Annika Lillemets (MP)

Carl Schlyter (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)