Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse

Motion 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av en farledsfördjupning i Göteborgs hamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska modellen präglas idag av en industri som är starkt beroende av export. I Sverige sker 90 procent av utrikeshandeln med sjöfart och därför har direktlinjerna till sjöss stor betydelse för landets konkurrenskraft. Direktsjöfarten är inte en självklarhet för ett glest befolkat land som Sverige. Det krävs hamnar med tillräckligt mycket import- och exportgods för att det ska vara intressant för rederierna att komma till Skandinavien. Det krävs också kapacitet att ta emot dessa stora fartyg. Tillräckligt djupa farleder, stora kranar, effektiva terminaler samt robusta väg- och järnvägsförbindelser. På tio år har containerfartygen blivit nästa dubbelt så stora. Även tankers, kryssningsfartyg, färjor och bilfartyg strävar efter ekonomiska skalfördelar genom att bli allt större.

Göteborgs Hamn har sedan lång tid tillbaka investerat kraftfullt för att vara ett starkt godsnav. Här finns i dag Nordens bredaste linjeutbud som kombinerar en frekvent Europatrafik med direktlinjer till andra världsdelar. Cirka 30 procent av Sveriges totala utrikeshandel passerar kajerna i Göteborg, och nära 60 procent av containerhandeln. Det gör hamnen till en viktig spelare för stora delar av landets industri. Men det har uppstått en flaskhals i takt med att fartygen blir allt större. Farlederna måste fördjupas för att Göteborgs Hamn, och därmed Sverige, även ska kunna ta emot de oceangående fartygen framöver. Dagens djupgående på 13,5 meter räcker inte. Redan i dag får rederierna begränsa lasten på fartygen och vissa kommer inte ens in till Göteborgs Hamn.

Trafikverket har gjort en studie som visar att det finns samhällsekonomiska vinster med att fördjupa farleden. Fördjupningen innebär att cirka en miljon kubikmeter massor måste grävas upp och är en investering på flera miljarder. För att farledsfördjupningen ska bli verklighet är första steget att Trafikverket och regeringen prioriterar den så att den kommer med i den nationella planen för infrastruktur 2018–2029.

I Trafikverkets presenterade förslag till nationell infrastrukturplan är farledsfördjupningen i Göteborgs hamn med som en utpekad brist. Det innebär att Trafikverket anser att det är ett projekt som bör genomföras, men att det behöver jobbas vidare med för att kunna bli färdigt som ett namngivet objekt i planen. Härnäst kommer en remissrunda runt om i landet att ske innan den slutliga planen presenteras.

Göteborgs Hamn är en av de utpekade hamnarna i Europa. En farledsfördjupning i Göteborgs hamn skulle gynna näringslivet i hela landet. Därför bör farledsfördjupningen i Göteborg betraktas som ett projekt av nationellt intresse med därtill gjorda prioritering i den nationella infrastrukturplanen.

 

 

Johan Büser (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)