Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2009/10:T258 av Lars Gustafsson (kd)

av Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av ett färdigställt dubbelspår längs hela Västkustbanan.

Motivering

Vikten av att överföra transporter från väg till järnväg blir allt mer tydlig. I flera delar av vårt land är trafikintensiteten på de stora vägstråken ofta så omfattande att det försvårar framkomligheten och ökar olycksriskerna. Dessutom är många person- och godstransporter inte miljömässigt motiverade. En förutsättning för att kunna överföra fler transporter från väg till järnväg är att järnvägssträckningen är fullt utbyggd. En järnvägssträcka är känsligare för så kallade flaskhalsar som stryper spåranvändningen, särskilt vid enkelspår.

Västkustbanan är en av de viktigaste järnvägssträckorna i Sverige och på västkusten. Många förseningar av utbyggnaden av Västkustbanan har resulterat i en orimligt lång utbyggnadstakt. På Västkustbanan genom Halland återstår i dag två delsträckor, dels vid Hallandsåstunneln, dels sträckan genom Varberg. Med nuvarande tidsplan kommer tunneln genom Hallandsås att vara färdig 2012. Varbergsdelen identifieras i Banverkets långsiktiga investeringsplan för transportsystemet 2010–2021 som viktig med en hårt belastad bana. Vid en upprättad bana möjliggörs enligt planen en förbättrad arbetspendling och effektivare godstrafik. Varbergsdelen är emellertid lågt prioriterad i planen. Detta är helt oacceptabelt.

Västkustbanan är en av landets viktigaste järnvägar, vars färdigställande egentligen borde samordnas med färdigställandet av Hallandsåstunneln. Betydelsen av att i närliggande planperiod avsätta resurser för att åstadkomma dubbelspår längs hela Västkustbanan går inte att nog underskatta. För regionen innebär den förbättrade möjligheten till arbetspendling att fler kan bo kvar på sin hemort. Man uppnår både transport- och miljömässiga mål samtidigt som samfärdseln ökar till gagn för hela västra Sveriges region.

Regeringens stora satsning på infrastrukturen ger mycket goda förutsättningar för en snar utbyggnad av ett av vårt lands viktigaste och mest trafikerade stråk.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)