Faderskapstest

Motion 2012/13:C207 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)
SD59

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om faderskapstest.

Motivering

I 3 kap. föräldrabalken finns regler om faderskap. I 5 § fastställs att ett barn kan begära att faderskapet ska fastställas. Faderskapstest kan också begäras av barnets moder om barnet självt är omyndigt.

Däremot tycks pappan vara helt bortglömd då han inte alls nämns i paragrafen. Detta får till följd att en man som tror sig vara far till ett barn inte kan kräva att en undersökning görs för att ta reda på om han är barnets biologiska pappa.

I en tid när vi försöker få allt fler pappor att ta sitt ansvar och där vi strävar efter jämställdhet så saknas alltså möjligheten för en man att på ett enkelt sätt begära faderskapstest för att få veta om han är far till ett barn.

En man som tror sig vara far till ett barn har som enda lösning att vända sig till socialnämnden och begära att en rättsgenetisk utredning ska göras. Socialnämnden ska i sådana fall verka för att en utredning kommer till stånd. Mamman har således rätt att hävda och få till stånd en utredning kring faderskap medan pappan måste gå en stor byråkratisk omväg, och allt detta sker i det vi kallar ett jämställt Sverige.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Barnperspektivet ska alltid gälla; det är Sverigedemokraternas politiska utgångspunkt.

Fastställande av faderskap bör vara jämställt och även innefatta en man som tror sig vara far till ett barn. Frågan om ett jämställt samhälle är för viktig för att så stora skillnader ska få finnas.

Stockholm den 26 september 2012

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-26
Yrkanden (1)