EU:s regelverk och företagens regelbörda

Motion 2008/09:N358 av Karl Sigfrid (m)

av Karl Sigfrid (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över vad EU:s regelverk kostar svenska företag samt hur stor del av företagens regelbörda som härstammar från EU-lagstiftning.

EU:s regelbörda

EU-kommissionären Günter Verheugen, med ansvar för näringsliv och industri, har konstaterat att EU-lagstiftningen årligen kostar europeiska företag 600 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 5 500 miljarder kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som vad tidigare utredningar har kommit fram till. Verheugen tror att företagens kostnader för regelbördan kan minska med 25 procent, och Sverige bör välkomna ambitionen att skära bort en betydande del av dagens 80 000 sidor EU-lagstiftning.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har beskrivit bättre, enklare regleringar som en hörnsten i arbetet för att förbättra tillväxten och skapa fler jobb. Kommissionen har därför som avsikt att slå ihop ett stort antal lagar.

Sverige bör aktivt arbeta för ett mindre omfattande regelverk inom EU, dels genom att stödja kommissionens planer i den riktningen, dels genom att framföra krav på ytterligare avregleringar.

Informationsbehov

För att på bästa sätt kunna motarbeta skadliga regleringar behöver Sveriges riksdag och regering en tydlig bild av hur EU:s regelverk påverkar svenska företag. Vad kostar de olika EU-regleringarna det svenska näringslivet? Hur påverkas olika branschers lönsamhet och anställningsmöjligheter?

Det saknas en tydlig maktdelning mellan EU och medlemsländerna, och subsidiaritetsprincipen fungerar dåligt. Det kommer den att göra även fortsättningsvis, med eller utan det föreslagna konstitutionella fördraget. Det är därför svårt för såväl politiker som näringsidkare att veta vilka riksdagsbeslut som är EU-anpassningar, vilka som är inhemska initiativ och vilka som är en kombination. Tydligheten i var ansvaret för olika delar av lagstiftningen ligger är inte bara en ekonomisk fråga utan även en fråga om det demokratiska systemets genomskinlighet och medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar där besluten fattas.

Uppdrag till regeringen

Regeringen bör göra en översyn av vad EU:s regelverk kostar det svenska näringslivet som helhet och vad det kostar enskilda branscher. En översyn bör även titta på hur stor andel av näringslivets regelbörda som härstammar från EU.

Regeringen bör, utifrån de uppgifter som framkommer, tillsammans med näringslivet upprätta en lista över EU-lagar som bör förenklas eller helt avskaffas. En sådan kravlista skulle förbättra riksdagens och regeringens möjligheter att systematiskt påverka EU i mer företagarvänlig riktning.

Stockholm den 26 september 2008

Karl Sigfrid (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)