Europaväg 20

Motion 1992/93:T202 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Bra kommunikationer är en viktig förutsättning för
utveckling i en region. Nu satsas kraftfullt på investeringar
i infrastruktur, i vägar och järnvägar. Under 1992 var
investeringarna 3 gånger så stora som under 80-talet. Den
höga nivån ska fortsätta under flera år framåt. Hur
investeringarna görs har betydelse under många år framåt.
Det är då viktigt att de investeringar som görs i en region, i
det här fallet i Västsverige, görs utifrån en helhetssyn på
miljö, kostnadseffektivitet, trafikbehov och säkerhet.
Västsverige är hårt belastat av föroreningar.
Kväveutsläppen når över kritiska belastningsgränser. Av
sjöarna är två tredjedelar försurade och en tredjedel av dem
kalkas kontinuerligt. Barrförlusterna på gran och tall ökar
på grund av försurande utsläpp. Markförsurningen håller på
att bli ett stort hot mot skogsproduktionen och även mot
grundvattnet i framtiden. Undersökningar om
tungmetallförekomster visar på skrämmande höga halter i
Västsverige. Enligt länsstyrelsen i Älvsborgs län krävs att
kväveoxidutsläppen minskas betydligt mer än beslutade 30
% till 1995 för en långsiktig utveckling i Västsverige.
Koldioxidutsläppen bör minskas med 50--80 %. Biltrafiken
är en kraftigt försurande faktor.
Alla beslut gällande infrastruktur i Västsverige måste
leda i riktning mot minskade utsläpp. Vi har inte råd med
något annat!
I Älvsborgs län finns en lång rad angelägna väg- och
järnvägsprojekt som har stor betydelse för
kommunikationerna i länet. Det gäller länsvägar och det
gäller satsningar på järnvägen. Projekt som prioriterats
under flera år.
Mot den bakgrunden känns det svårt att acceptera den
pågående planeringen att satsa 6--7 miljarder på att göra E
20 till motorväg genom Älvsborgs och Skaraborgs län till
stor del i helt ny sträckning. Skulle det vara att satsa
resurserna rätt? Behöver vi en motorvägsstandard hela
denna väg? Skulle detta medföra det önskade uppsvinget
för industrin i Mitten-Älvsborg och Skaraborg? Hur ska
underhållet av den ''gamla E 20'' betalas? Risken finns att
den blir en mycket dyr och överdimensionerad kommunal
väg. En kraftigt ökad biltrafik skulle medföra ytterligare
miljöpåfrestningar miljön.
Enligt min uppfattning skulle dessa resurser kunna
satsas på ett mer förnuftigt sätt. Dels naturligtvis en
upprustning och förbättring av E 20 med bl a fler planskilda
korsningar, fler filer på vissa sträckor etc, dels en satsning
på upprustning av det mindre vägnätet och framförallt
förbättringar för järnvägstrafiken. Herrljungabanan
behöver rustas upp. Lokaltågstrafiken från Göteborg bör
förlängas till Skövde i enlighet med västtågsförslaget. Mer
fraktgods bör föras över på järnväg. Ett medel för att
åstadkomma detta kan vara att införa ekonomiska
styrmedel för att stimulera en övergång av godstransporter
från väg till järnväg på längre sträckor. Dessutom måste SJs
godshantering effektiviseras och förbättras. Möjligheten att
låta andra aktörer konkurrera även på större järnvägar bör
undersökas närmare.
Jag menar att en utredning bör göras i samarbete med de
båda länsstyrelserna med sikte på att få en totalförbättring
av kommunikationerna och att upprätta en miljöinriktad
trafikplan för de delar av Älvsborgs och Skaraborgs län som
berörs av E 20/Västra stambanan. Detta måste ske innan
beslut om E 20 tas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär att länsstyrelserna i
Älvsborg och Skaraborg får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en miljöinriktad trafikplan för E
20/Västra stambanan,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om införande av ekonomiska
styrmedel som stimulans för en övergång av
godstransporter från väg till järnväg på längre sträckor.

Stockholm den 20 januari 1993

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)