EU-kommissionens tjänstedirektiv och grundlagarna

Motion 2004/05:K245 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv.

2EU:s tjänstedirektiv

EU-kommissionens förslag till direktiv om tjänster på den inre marknaden ingår som ett led i Lissabonprocessen, som innehåller målsättningar om sysselsättning, kvinnors förvärvsfrekvens, välfärd och miljö m.m. Kärnan i strategien handlar om att avreglera och liberalisera tjänste- och kapitalmarknaderna. På samma sätt som gäller varor ska principen om ursprungsland gälla också för tjänster.

3Konstitutionella problem

Vi befarar att det nuvarande förslaget till direktiv kan komma i konflikt med svenska grundlagar. Det gäller främst tryckfrihetsförordningen, TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. TF reglerar bruket av tryckta skrifter och YGL innehåller motsvarande regler för andra massmedier såsom radio, TV och tekniska upptagningar och i viss mån också Internet.

4Ansvarig utgivare

För de grundlagsskyddade medierna gäller att det ska finnas en ansvarig utgivare. Denne skall vara bosatt i Sverige (5:2 TF och 4:2 YGL). Dessa regler torde inte vara förenliga med direktivets artikel 14 1b:

Medlemsstaterna får inte ställa något av följande krav för att starta eller utöva tjänsteverksamhet på landets territorium:

1) Diskriminerande krav som direkt eller indirekt grundar sig på nationalitet eller, ifråga om företag, dess säte, i synnerhet

a) krav på medborgarskap för tillhandahållare av tjänster, deras personal, aktieägare eller medlemmar i företagsledning och styrelse,

b) krav på att tillhandahållare av tjänster, deras personal, aktieägare eller medlemmar i företagsledning och styrelse skall vara bosatta på landets territorium.

5Ursprungslandsprincipen

Enligt svensk lagstiftning ska innehållet i radio- och TV-sändningar samt viss Internetverksamhet bedömas enligt YGL om sändningen utgår från Sverige och detta oavsett var sändarföretaget är etablerat. Ursprungslandsprincipen som innebär att lagen i det land där företaget är etablerat skall tillämpas är därför sannolikt inte förenlig med den svenska grundlagsregleringen.

Principen om ursprungsland så som den specificeras i artikel 16 är också den problematisk utifrån TF och YGL eftersom den förbjuder länder att inskränka den fria rörligheten genom att kräva att tillhandahållaren av tjänster skall vara etablerad inom landets territorium, artikel 16, 3a:

Medlemsstaterna får av skäl som berör det samordnade området inte inskränka den fria rörligheten för tjänster som utförs av en tillhandahållare av tjänster som är etablerad i en annan medlemsstat, särskilt genom att ställa följande krav:

a) Kravet att tillhandahållaren av tjänsterna ska vara etablerad inom landets territorium.

Enligt svensk lagstiftning skall innehållet i radio- och TV-sändningar samt viss Internetverksamhet bedömas enligt YGL om sändningen utgår från Sverige och detta oavsett var sändarföretaget är etablerat. Ursprungslandsprincipen som innebär att lagen i det land där företaget är etablerat skall tillämpas är inte förenlig med den svenska grundlagsregleringen.

Tjänstedirektivet är än så länge bara ett förslag. Vänsterpartiet anser att i de framtida förhandlingarna är det viktigt att Sverige säger nej till ett direktiv för tjänstehandel som kommer att stå i konflikt med svenska grundlagar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 20 september 2004

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)