Ett starkare näringsliv i Västmanland

Motion 2019/20:1417 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. För att det ska lyckas behöver samhället tillhandahålla nödvändig infrastruktur och energi.

I Västmanland har vi många världsledande företag och på senare tid har vi fått flera nya, stora, etableringar i vår region. Det är glädjande och något som vi vill fortsätta att utveckla. För att ha ett starkt näringsliv med nya och växande företag behöver vi kunna erbjuda god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Sverige ska ha en god och tillförlitlig tillgång till el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor.

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I denna strävan måste "Energisäkerhet för en hållbar global tillväxt" säkerställas. Övergången till ren energi är nödvändig. Inte bara för att alla ska få tillgång till energi, utan för att det ska ske på ett hållbart sätt. Kostnaderna för förnybar energi sjunker snabbt, medan digitalisering och automatisering gör oss alltmer energieffektiva. Denna utveckling måste komma hela landet till del.

Västmanland och övriga Mälardalen befinner sig i en situation där det kommer att bli svårt att tillgodose de energibehov som nya energikrävande verksamheter i eller i närheten av Västerås har. Energiförsörjningen är inte tillräckligt god för det. Det hämmar tillväxten och kan omöjliggöra viktiga etableringar och fler arbetstillfällen. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för Västmanland och Mälardalen gällande denna typ av verksamhet från nationella och internationella investerare, vilket innebär missade möjligheter för regionen och nationen. Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin. Vi vill att ännu fler företag ska kunna etablera sig i vår region, ta del av den dynamik, kompetens och infrastruktur som finns och bidra med än fler arbetstillfällen och innovationskraft. Energitillgången i Mälardalen behöver förbättras så att fler viktiga företagsetableringar kan bli verklighet i Västmanland.

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)