Ett reformerat strandskydd

Motion 2018/19:1445 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de stora komparativa fördelarna med att vara bosatt utanför storstäderna är att man ofta kommer närmare stora naturvärden. I detta ligger en stor potential för den framtida befolkningsutvecklingen för Sveriges landsbygd och glesbygd. Att kunna förverkliga drömmen om det naturnära boendet är för många avgörande för valet att bosätta sig utanför storstäderna. Att exempelvis få möjlighet att bygga sin bostad i ett sjönära läge skulle sannolikt öka utflyttningen från städerna, vilket på sikt vore ett sätt att balansera den i dag väldigt starka urbaniseringen.

Dagens omfattande strandskyddsreglering är det i särklass största hindret för att bygga bostäder i sjönära läge och utgör därmed ett stort hinder för nybyggnation i hela Sverige. Dagens reglering är dessutom en påtaglig och problematisk inskränkning av fastighetsägares äganderätt. Omfattningen av stränder och kustlinjer i Sverige uppgår till omkring 39000 mil. Det är tydligt att dagens regelverk som utgår från att dessa områden av vårt land, förutom med vissa undantag, ska vara skyddade från nybyggnation är ohållbart om vi vill verka för goda och attraktiva möjligheter att leva och verka i hela Sverige.

Ett bättre system än dagens omfattande strandskydd är att införa ett inverterat strandskydd. Det skulle innebära att huvudregeln är att det är tillåtet för fastighetsägare att bygga i strandnära läge men att kommunerna ska ges möjlighet att införa strandskydd.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)