Ett rättvist bistånd

Motion 2022/23:97 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Sveriges bistånd utbetalas så att avräkning sker för kostnader som Sverige har för medborgare till biståndsmottagande land som inte tillåter återvändare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige betalar bistånd till en mängd andra länder i världen. Samtidigt tar vi emot flyktingar från länder vi betalar bistånd till som inte får uppehållstillstånd i Sverige och därefter ska utvisas men inte tillåts att återvända till hemlandet.

För att utveckla det svenska systemet och göra det transparent för mottagarlandet bör det förändras så att konsekvenserna av att inte ta emot sina medborgare blir tydligare. Ett utvisningsbeslut som inte genomförs så skyndsamt som möjligt innebär stora fördyrande kostnader för Sverige och svenska skattebetalare och bör hanteras genom avräkning från det bistånd som Sverige avsett att bidra med till utvisningslandet till dess att beslutet har kunnat genomföras.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)