Ett pendeltågssystem i Östergötland

Motion 1992/93:T521 av Dan Ericsson i Kolmården (kds)

av Dan Ericsson i Kolmården (kds)
Regeringen satsar nu mycket kraftfullt på infrastruktur
och då inte minst järnväg. En viktig del i ett effektivt
transportsystem är pendeltågstrafiken. Den är livsviktig för
den regionala utvecklingen.
I och med att antalet snabbtåg blir fler ökar också
behovet av regionala pendeltåg som stannar på fler
stationer än där snabbtågen gör uppehåll. En
pendeltågsutbyggnad kan också innebära fler uppehåll vid
tidigare nedlagda stationer där det redan finns perronger
och andra nödvändiga kringarrangemang.
Det är numera de olika länstrafikbolagen som ansvarar
för trafikeringen med regionaltåg/pendeltåg. Det vore dock
av stort värde om staten hade särskilda investeringsmedel
avsatta för upprustning av stationsområden och hållplatser
för att på så sätt stimulera en utbyggnad av
pendeltågsverksamheten. En förutsättning för snabbtågen
är ju att matartrafiken till de stationer där snabbtågen
stannar fungerar på ett optimalt sätt. Därför finns det en
logik i att staten stimulerar dessa investeringar.
I Östergötland föreligger planer på att ha
pendeltågstrafik inom länet och med angränsande län.
Exempelvis skulle en pendel Tranås--Nyköping kunna göra
uppehåll på orter som Boxholm, Mjölby, Vikingstad,
Linköping, Linghem, Norsholm, Norrköping, Åby,
Krokek. Detta skulle bli en avsevärd förbättring av
infrastrukturen i Östgötaregionen till gagn för
sysselsättning, näringsliv och offentlig verksamhet. Vad
som behövs är att staten finner medel för att stimulera en
sådan utveckling.
Vid förra årets motionsbehandling i trafikutskottet då
samma frågeställningar som förs fram i denna motion var
uppe hänvisades till statsbidraget till kollektivtrafikåtgärder
som främjar miljö, energieffektivitet och samordning (LTA-
anslaget). Problemet är att detta anslag skall räcka till såväl
vägar som järnväg och resurserna är ytterst begränsade. Jag
anser att just effektiva pendeltågssystem med tåg som
stannar på de mindre orterna på stambanan är såväl miljö-
som energieffektivt och att detta är trafiksystem som skall
prioriteras också från statsmakternas sida. Det är därför
angeläget att utav de nya medel som kommer att ställas till
förfogande för infrastruktur särskilda medel kan riktas till
just utveckling av pendeltåg och investeringar i sådana
system.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utveckling av pendeltågstrafik i
Östergötland.

Stockholm den 21 januari 1993

Dan Ericsson (kds)

i Kolmården
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)