Ett mer följsamt bostadstillägg för pensionärer

Motion 2021/22:1920 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om bostadstillägget för pensionärer kan följa bostadskostnadernas utveckling på ett bättre sätt än i dagsläget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är särskilt viktigt att på äldre dagar kunna bo bra, inte minst avseende bostadens och områdets tillgänglighet. Sämre syn, behov av rollator eller andra hinder ska inte bli till barriärer för god livskvalitet och självständighet bland seniorer. Det är dessutom positivt för både samhället och individen att en god bostad kan bidra till att färre fallolyckor sker samtidigt som isolering och andra sjukdomar motverkas. Genom att kunna bo tillgängligt kan äldres behov av vård och omsorg och utgifterna för desamma minska.

På en del håll i landet finns det ett gott utbud på tillgängliga bostäder, men i många kommuner är det brist på sådana. Däremot är ett mer generellt bekymmer att tillgängliga bostäder ofta återfinns i det nyproducerade bostadsbeståndet, där kostnaderna ofta är som högst.

För ett pensionärshushåll är de ekonomiska resurserna ofta avgörande för möjlighet att antingen bo kvar eller skaffa en bra bostad som fungerar väl att åldras i. Bostadstillägget för pensionärer är betydelsefullt i sammanhanget och det är riktat främst till dem med lägre pensioner och till ensamstående. Det ska, enligt dess grundtanke, ge pensionärer, oberoende av bostadsort, möjlighet att efterfråga och behålla en bostad med tillfredsställande standard även i nyproduktion.

I bostadstillägget finns ett tak för bostadsutgiften som år 2021 ligger på 7000 kronor per månad och väntas höjas till 7 500 kronor år 2022. Men med en lägre ersättningsgrad för bostadskostnaden i den högre delen av hyresspannet, som gör att bostadskostnaden inte täcks fullt ut. Pensionerna har de senaste 10 åren legat i det närmaste still i relation till köpkraftsutvecklingen. Snitthyrorna har ökat med drygt 20 procent och hyrorna i nyproduktion med drygt 30 procent de senaste åren. En nyproducerad tvårummare har i regel en hyra på omkring 8 500 kronor i genomsnitt. Även om taket i bostadstillägget väntas justeras upp år 2022 är det inte tillräckligt för att bostadstilläggets syfte ska uppfyllas.

När bostadstillägget inte är följsamt med hyresutvecklingen får äldre, särskilt de med lägre inkomster, svårt att bo kvar alternativt svårt att kunna flytta till en tillgänglig bostad. En höjning av taket för bostadsutgiften skulle kunna öka möjligheterna för äldre med låga inkomster att flytta till eller bo kvar i en bostad med god tillgänglighet. Det tjänar individen och samhället på. Taket i bostadstillägget bör på ett bättre sätt än idag kunna följa bostadskostnadernas utveckling. Detta bör ges regeringen till känna.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)