Ett långsiktigt och ambitiöst arbetsmiljöarbete

Motion 2012/13:A244 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och ambitiöst arbetsmiljöarbete.

Motivering

En trygg och säker arbetsmiljö är en rättighet för var och en som är yrkesverksam i Sverige. Trots det så skadas eller dör ett stort antal människor varje år på sina arbetsplatser.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket anmäldes för år 2011, 27 580 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare. Det är anmälningar som registrerats till och med första kvartalet 2012. Det är 602 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Räknat per 1 000 sysselsatta innebär det sex arbetsolyckor. Antal dödsfall i arbetet rapporterades till 57 stycken. Dessutom anmäldes totalt 52 657 arbetsolyckor som inte ledde till sjukfrånvaro och 14 154 olyckor på väg till eller från arbetet. Antalet anmälda arbetssjukdomar bland arbetstagare och egenföretagare uppgick till 9 536 fall, vilket är 461 fler än året innan.

Flest olycksfall bland kvinnor orsakas av fall, medan förlorad kontroll leder till flest olyckor bland män. Den senare kategorin innebär att någon förlorat kontroll över en maskin, ett transportmedel, ett handverktyg, ett föremål eller ett tamdjur.

Av arbetssjukdomarna har ungefär hälften orsakats av belastningsfaktorer. Organisatoriska eller sociala faktorer svarar för var fjärde anmälan, en tredjedel bland kvinnor. Kemiska eller biologiska ämnen är orsaken i drygt en tiondel av anmälningarna.

Enligt Arbetsmiljöverket är förändringarna i allmänhet inte stora mellan år 2011 och 2009 och det finns inga resultat som avviker kraftfullt från undersökningen 2009.

Det har inte skett några större förändringar vad gäller kvinnors respektive mäns kroppsliga besvär sedan 2009. Andelen män och kvinnor som uppger sig ha påfrestande arbetsställningar ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det vanligaste besväret som kvinnor upplever (varje vecka) är ont i övre delen av ryggen eller nacken, vilket 42 procent av kvinnorna upplever. För kvinnor har det också blivit något vanligare att varje vecka ha ont i höfter, ben, knän eller fötter. För män har det blivit något vanligare med besvär i nedre delen av ryggen, från 25 procent 2009 till 27 procent 2011.

Varje arbetsrelaterad arbetsskada och dödsfall på grund av en arbetsolycka är en för mycket. Det är därför viktigt att det investeras bland annat i resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen.

Alla människor har rätt att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling och som främjar jämställdhet och en social gemenskap. Alla ska kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.

Därför är det viktigt att det skapas förutsättningar för ett långsiktigt och ambitiöst arbetsmiljöarbete, anpassat till ett föränderligt arbetsliv.

En god arbetsmiljö handlar inte bara om fysisk miljö utan också om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter och tillgång till utbildning. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre, vilket bidrar till en starkare gemensam välfärd. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande för arbetstagarnas ställning i arbetslivet, för företagens utveckling och för samhällsekonomin.

Stockholm den 3 oktober 2012

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)