Ett kasino i Malmö

Motion 1994/95:Kr405 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
Bland allmänheten finns ett stort spelintresse. Detta
kommer till uttryck genom det hela tiden ökande antalet spel
och lotterier som bedrivs med myndigheternas godkännande.
Spelformer som utvecklats under senare tid är de s.k.
skraplotterna där spelaren omedelbart får veta om han eller
hon vunnit en lägre vinst eller erhållit någon av
toppvinsterna, i vilket fall slutlig dragning sker senare. I
dessa spelformer liksom i många andra lotterier och spel där
spelaren får veta om vinst utfallit omedelbart eller under
spelets gång gäller inga insatsbegränsningar. Det är i princip
fritt att tippa hur många rader som helst eller att ta hur många
lotter som helst. De här lotterierna är mycket lättillgängliga.
Det skulle mot den här bakgrunden vara naturligt att
utveckla också andra spelformer. En är kasinospel efter
internationell förebild. Visserligen förekommer roulettspel
efter tillstånd på ett flertal restauranger. Men insatserna är
låga -- vinsterna likaså. Därigenom blir kasinospelen, trots
den ökande spelbenägenheten hos allmänheten, mycket
blygsamma.
I Malmö finns goda förutsättningar att skapa kasino som
drivs enligt allmänt tillämpade internationella regler, dvs.
med insatser och vinster som överstiger vad som för
närvarande är tillåtet i Sverige enligt lotterilagen. Ett kasino
i Malmö skulle kunna erbjuda allmänheten kasinospel enligt
internationellt tillämpade regler under former som
tillgodoser såväl spelarnas intressen när det gäller vinst och
vinstutbetalning som det allmännas intresse av att spelet
bedrivs under ordnade förhållanden.
Genom en kasinoverksamhet av internationell förebild
skapas förutsättningar för att det allmänna tillförs betydande
intäkter. Verksamheten kan också utformas så att
behållningen tillförs allmännyttiga ändamål och ger ideella
föreningar betydande inkomster.
Turism
Inflödet av valutor till Sverige på grund av turismen är
alldeles för litet. Varje åtgärd som kan bidra till att öka
turismen i vårt land är värdefull. Kasinoverksamhet kan
förväntas få gynnsamma effekter i detta avseende. I all
synnerhet gäller detta Malmö med närhet till Köpenhamn
och med goda förbindelser till Tyskland.
Restaurang m.m.
Kasinots primära uppgift är att erbjuda allmänheten
kasinospel enligt internationella regler. Men också
restauranger med utskänkningsrättigheter bör finnas i
anslutning till spellokalerna. Underhållning och dans bör
också kunna tillåtas. Vidare bör växling av utländsk valuta
kunna ske i anslutning till spellokalerna.
Effekter på näringslivet
Ett kasino med tillhörande restaurangrörelse skulle ge
arbete åt ett hundratals personer. Det skulle dessutom,
genom att det drar till sig besökare från både övriga landet
och utlandet, skapa underlag för viss expansion inom olika
servicesektorer.
I detta sammanhang bör också understrykas den extra
''färg'' som ett kasino skulle sätta på det malmöitiska
näringslivet. Det skulle onekligen vara en tillgång för
regionens företagare att kunna erbjuda både inhemska och
utländska företagsrepresentanter kasinobesök i samband
med besök i Malmö.
Organisationsform
Verksamheten skulle kunna organiseras så att välgörande,
kulturella och ideella ändamål får del av behållningen.
Förutsättningar härför kan skapas genom att man bildar en
ideell paraplyorganisation som fungerar som huvudman för
verksamheten.
En på detta sätt ordnad kasinoverksamhet passar väl in i
det mönster som lotterilagstiftningen bygger på. Men den
organisationsform som här föreslås förlorar i bärkraft
argumentet att spel för andra ändamål än ideella inte bör få
breda ut sig på de ideella ändamålens bekostnad.
Socialt
I alla större tätorter förekommer illegalt spel. En
internationell kasinoverksamhet skulle kunna motverka den
illegala spelverksamhet som förekommer i Malmö med
omnejd. Med högre insatser skulle spel på kasino bli
tillräckligt intressant för att personer som i dag ägnar sig åt
illegalt spel skulle välja det ordnade kasinospelet. Legal
kasinoverksamhet skulle därför säkerligen effektivt bidra till
att begränsa det illegala spelandet.
Det illegala spelandet rymmer betydligt större ekonomiska
och sociala risker än vad ordnat kasinospel skulle göra. Den
illegala spelverksamheten drivs utifrån enskilt vinstsyfte.
Illegalt spel kan leda till ekonomisk katastrof för människor.
En ordnad kasinoverksamhet kan utformas efter helt andra
förutsättningar.
Skatt
Den illegala spelverksamheten medför att vinster dras
undan från all kontroll och beskattning. Verksamheten blir
därmed synnerligen lukrativ för arrangörerna. Man kan
också räkna med att en betydande del av arrangörernas
vinster på illegal väg förs ut ur landet. Genom en legaliserad
kasinoverksamhet skapas förutsättningar för en effektiv
beskattning.
Avslutning
En internationell kasinoverksamhet i Malmö skulle
befrämja turismen i staden och tillföra valuta och samtidigt
begränsa det spel som sker av svenskar på utländska kasinon.
Det allmänna skulle tillföras inte oväsentliga intäkter.
Illegala spel skulle försvåras.
En kasinoverksamhet skulle därför tillgodose många
viktiga samhällsintressen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ett kasino i Malmö.

Stockholm den 20 januari 1995

Sten Andersson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)