Ett husläkarsystem, m.m.

Motion 1988/89:So458 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So458

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Ett husläkarsystem, m.m.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sf277 hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om införande av ett
husläkarsystem enligt de riktlinjer som framförs i motionen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförs angående utbildningsinsatser för att trygga tillgången
på allmänläkare,

3. att riksdagen beslutar att för budgetåret 1989/90 anslå 200
milj.kr. för insatser mot köerna till gråstarr-, höftleds- och kranskärlsoperationer
samt strålbehandling av cancerpatienter,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts om att hindra nedläggningen av enskilda sjuk- och vårdhem,

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till i motionen angivna
åtgärder för att stimulera rekrytering av läkare och annan sjukvårdspersonal
i bristområden.

Stockholm den 20 januari 1989

Bengt Westerberg (fp)

Ingemar Eliasson (fp)

Karin Ahrland (fp)

Charlotte Branting (fp)

Sigge Godin (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Kerstin Ekman (fp)
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Birgit Friggebo (fp)

Elver Jonsson (fp)

Anne Wibble (fp)

Daniel Tarschys (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)