Ett gränslöst Norden och det skandinaviska språket

Motion 2013/14:U247 av Anita Brodén m.fl. (FP)

av Anita Brodén m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat samarbete och utbyte mellan de nordiska länderna, inom exempelvis miljö, infrastruktur och turism.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom ett aktivt arbete med att undanröja gränshinder mellan länderna uppnå ett ”gränslöst Norden”.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det skandinaviska språkets betydelse för kommunikation, studier och utvecklad handel.

Motivering

Västra Sveriges närhet till Norge, nordöstra Sveriges närhet till Finland och södra Sveriges närhet till Danmark har inneburit en ökad marknad och ett större utbud på arbetsmarknaden. Samarbetet över ländergränserna måste dock följas upp av ytterligare förenklingar i fråga om gränspassering för både tjänster och varor, arbetsmarknadsförsäkringar, sjukförsäkringsförmåner samt för en ökad flexibilitet vid val av grundskola mellan de nordiska länderna.

Trots stora insatser genom arbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet återstår mycket arbete för att nå målet om ”ett gränslöst Norden”.

I tider av kriser i omvärlden behöver Norden tillsammans kraftsamla inom en mängd områden. En översyn av utökat samarbete om exempelvis miljö, infrastruktur och turism bör utredas. Gränshindren måste få sin lösning inom en snar framtid och utvecklingen av det nordiska samarbetet intensifieras.

Det skandinaviska språkets betydelse för det nordiska samarbetet kan inte nog betonas. Dess betydelse för att underlätta kommunikationer mellan Nordens 25 miljoner invånare är oerhört värdefull och underlättar studier, arbete och handelsutveckling.

Det är därför värdefullt att insatser fortsätter för att främja skandinaviska och då är tvåspråkigheten i Finland särskilt viktig. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)