Etanolinblandning i bensin för bättre miljö

Motion 2007/08:MJ286 av Kerstin Engle (s)

av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad etanolinblandning i bensin.

Motivering

Klimatförändringarna är en av de största utmaningar som världen står inför. Ingen annan miljöfråga påverkar på ett så genomgripande sätt alla delar av samhället. Det krävs kraftfulla insatser för att minska dagens utsläpp och att framtida utsläppsökningar begränsas.

År 2000 stod transportsektorn för 41 % av de svenska koldioxidutsläppen. Enbart vägtrafiken stod för 32 %. Sedan dess har trafiken och utsläppen från transportsektorn ökat successivt. För att nå miljömålen är det därför angeläget med många åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp. Det handlar om stora satsningar på kollektivtrafiken men också om effektivare motorer och alternativa bränslen.

Den bensin som säljs idag har en etanolinblandning på 5 %. Om etanol­inblandningen höjdes till 15 % skulle betydande miljövinster nås. Detta bör regeringen verka för i EU.

Det bör också förenklas för enskilda medborgare att konvertera motorer för ökad etanolanvändning även om man ej har en miljöbil.

Stockholm den 1 oktober 2007

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)