Etablering av ambulanshelikopter i Kristianstad

Motion 1997/98:So327 av Börje Nilsson (s)

av Börje Nilsson (s)

Genom ett effektivt omhändertagande av de svårt sjuka och skadade minskar vi lidande samtidigt som samhället sparar pengar genom mindre behov av dyr specialistvård, färre vårddygn på intensivvårdsavdelning och snabbare rehabilitering.

I storstadsregionerna svarar läkarbemannade akutbilar för en snabb och kvalificerad hjälp, medan det i övriga delar av landet är bättre att satsa på ambulanshelikoptrar.

Ambulanshelikoptern kan med mycket kort varsel rycka ut vid alla mer komplicerade sjukdomar och olycksfall. Genom att helikoptern är bemannad med en för ändamålet lämpligt utbildad läkare och medicinsk medhjälpare som t.ex. sjuksköterska når man ut med hög medicinsk kompetens till patienter. Helikoptern är ett praktiskt hjälpmedel att uppnå syftet, ett snabbt och effektivt omhändertagande. Den svårt sjuka eller skadade kan föras direkt med helikoptern till rätt instans, t.ex. för specialistvård på region­sjukhus – t.ex. skallskador, brännskador, tryckkammarbehandling. Vården bedrivs då under transporten under intensivvårdsliknande former. Helikoptern ersätter dock inte vanliga vägambulanser.

Frågan om ambulanshelikopterverksamhet har utretts tidigare i flera omgångar. Trots att såväl humanitära som ekonomiska skäl talar för ett heltäckande helikoptersystem i landet har det inte genomförts.

Det är viktigt att frågan om ambulansverksamhet i Sverige kommer till ett avgörande. En öppning finns i årets trafiksäkerhetsproposition där det föreslås att ambulanshelikopterfrågan utreds ytterligare. En utredning bör då ha klara direktiv att lämna ett konkret förslag om hur ett nationellt ambulanshelikoptersystem skall införas, med kostnadsanalys, huvudmanna­skap, kvalitetskrav etc.

En regional utredning för Skåne har redan arbetat med frågan och ställer sig positiv till en ambulanshelikopterverksamhet med placering vid Central­sjukhuset i Kristianstad, där det också finns kompetens vad det gäller medicinsk personal. Helikopterplatta finns redan vid sjukhuset.

Den gemensamma utredningen i Skåne finner att Kristianstad geografiskt är den bästa platsen för denna verksamhet genom att man därifrån mycket snabbt kan nå stora delar av södra Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om etablering av ambulanshelikopterverksamhet med placering i Kristianstad avseende södra Sverige.

Stockholm den 1 oktober 1997

Börje Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)