Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur närboende kan ersättas för sjunkande marknadsvärden på sina fastigheter i samband med vindkraftsetableringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har lagt fast en ram för möjlig framtida vindkraftsutbyggnad. Om denna ram utnyttjas fullt ut kommer åtskilliga tusen nya vindkraftverk att byggas runt om i landet.

Kommunerna har idag vetorätt när det gäller vindkraftsetablering, men de lär sannolikt tillstyrka de flesta etableringar om bara vissa minimiavstånd till befintlig bebyggelse respekteras. Tyvärr är det så att även om ett vindkraftverk sätts upp 500 meter eller mer från bostadsbyggnad upplever många att vindkraftverket stör i form av buller, solreflexer, skuggor med mera. Och oavsett om det handlar om faktiska eller bara befarade eller rent av inbillade störningar visar undersökningar att en vindkrafts­etablering kan minska värdet på kringliggande fastigheter.

I Danmark finns möjlighet för närboende drabbade fastighetsägare att få viss ersättning från ett vindkraftverks ägare. Om riksdag och regering anser att det är av stor vikt för Sverige att många nya vindkraftverk etableras borde man överväga om staten alternativt vindkraftverkets ägare på ett liknande sätt som i Danmark borde ersätta närboende fastighetsägare för de bestående minskningar i marknadsvärde som en vindkraftsetablering kan medföra.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)