Ersättning till markägare vid prospektering av mineral

Motion 2019/20:1437 av ClasGöran Carlsson (S)

av ClasGöran Carlsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare granska behovet av att se över ersättningen till markägare vid prospektering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Minerallagen omfattar så kallade koncessionsmineraler, det vill säga de mineraler som betraktas som särskilt viktiga för samhället.

Minerallagen reglerar prospektering och utvinning av mineraler. Minerallagen har också den viktiga funktionen att, utifall att det finns flera olika intressenter, avgöra vem som ska ges företräde till mineralfyndigheten och rätten att utvinna den. I Sverige kan den som har förutsättningar att undersöka eller bryta en mineralfyndighet beviljas tillstånd att göra så enligt minerallagen, oavsett vem som äger marken.

Mängder av hål i marken är långt ifrån de enda spåren som mineralletarna lämnar efter sig i skogar som de provborrar i. Det finns fall där prospekteringsföretag huggit 1,8 mil traktorväg motsvarande cirka tio hektar avverkning genom en skog för 213 borrhål. Dessutom har det kvarlämnats rostiga borrör som orsakat punkteringar på skogsmaskiner och skador på andra redskap.

Intrång från prospekterare betraktas av lagen och ansvariga myndigheter på ett helt annat sätt än om intrånget vore orsakat av allmänna intressen som vägar, elledningar och järnvägar. Vid dessa typer av intrång ges markägaren ersättning enligt vedertagna normer – före tillträde. Vanligen använder man oberoende värderare och Lantmäteriets Skogsnorm. Något liknande behövs vid prospektering av koncessionsmineraler.

Vi tycker att minerallagen bör uppdateras så att den tydligt slår fast det som grundlagen säger: att markägare har rätt till ersättning vid prospektering.

 

 

ClasGöran Carlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)