Ersättning till elever i behov av särskilt stöd i fristående skolor – tilläggsbelopp

Motion 2013/14:Ub376 av Mats Pertoft (MP)

av Mats Pertoft (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett förtydligande i skolformsförordningen om att tilläggsbelopp för elever med särskilda behov även kan avse åtgärder i undervisningssituationen.

Motivering

Enligt de skolpengsregler som infördes 2010 i skollagen, ska kommunen ge bidrag/skolpeng för elever i fristående skolor med ett så kallat grundbelopp, som beräknas på kommunens motsvarande kostnad för den egna utbildningen. För elever i behov av omfattande särskilt stöd kan den fristående skolan ansöka om extra medel, ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska avse extraordinära stödåtgärder, det vill säga sådana som inte kan tillgodoses i den vanliga undervisningen, som assistent, ombyggnad och hjälpmedel. I förarbetena sägs också att elever med stora inlärningsproblem eller språksvårigheter ska kunna få tilläggsbelopp.

De nya skolpengsreglerna från 2010 innebar att färre elever blev berättigade till ersättning för särskilt stöd. Dessutom begränsades utformningen av det särskilda stödet till att bara avse assistent och anpassning av lokaler. Andra, mer pedagogiskt lämpade, men ändå kostsamma stödåtgärder, som placering i liten grupp, lärare med specialistkompetens eller en-till-en-undervisning berättigar inte till tilläggsbelopp.

Fram till andra halvåret 2012 beviljades ändå ett antal elever tilläggsbelopp för omfattande stödbehov. I juni 2012 fattade Högsta förvaltningsdomstolen beslut i ett ärende om tilläggsbelopp. En elev med omfattande neuropsykiatrisk problematik ansågs inte i behov av extra resurser, trots omfattande dokumentation om svårigheterna. Domstolen förklarade bland annat att tilläggsbelopp inte kan ges för stöd i undervisningen, om det inte har karaktären av ledsagarstöd. Därefter har i stort sett inga tilläggsbelopp beviljats över huvud taget.

Så kan det naturligtvis inte få fortsätta. Det är av största vikt att de elever som har det svårast i skolan ska vara berättigade till ersättning för de stödåtgärder som behövs – det är en sak som jag tror att alla partier kan ställa sig bakom. För att förbättra läget behöver det övervägas om assistentstöd är den bästa pedagogiska lösningen och om inte fler bättre lämpade stödåtgärder borde kunna berättiga till tilläggsbelopp. Det viktigaste och mest akuta är dock att lösa problemet med att domstolspraxis anger att ersättning för omfattande stödbehov inte kan ges i undervisningssituationen.

För att snabbt komma till rätta med den delen av problemet utan att skollagen behöver ändras, ser jag behovet att regeringen skulle kunna förtydliga frågan i förordningstext, just eftersom det skrivs fram i förarbetena till skollagen att stödåtgärderna ska kunna avse elever med stora inlärningsproblem och språksvårigheter – något som direkt relaterar till undervisningssituationen.

Det vore på grund av ovanstående av mycket stor betydelse att regeringen vill bidra till att ge den kategori elever som har det svårast i skolan – elever med behov av extraordinära stödåtgärder – rätt ersättning genom att i skolformsförordningarna förtydliga att tilläggsbelopp även kan avse åtgärder i undervisningssituationen.

Detta bör riksdagen till regeringen ge till känna som sin mening.

Stockholm den 2 oktober 2013

Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)