Ersättning för vård av anhörig

Motion 1988/89:So306 av Anita Stenberg och Ragnhild Pohanka (båda mp)

av Anita Stenberg och Ragnhild Pohanka (båda mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So306

av Anita Stenberg och Ragnhild Pohanka (båda mp)
Ersättning för vård av anhörig

Vård av anhörig

Vårdkrisen är bekant för alla, och att den kommer att förvärras vet vi
genom att statistiken visar att antalet mycket gamla ökar i framtiden. Nya
vårdformer måste prövas. Fler vårdare måste engageras. Det viktigaste är
att det finns människor som vill och orkar engagera sig. Att detta sker i
form av anställd personal på institutioner är inte det primära. Om vi i tid
skall kunna tillgodose det ökande vårdbehovet krävs reformer av olika
slag.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

[att riksdagen ger regeringen till känna att anhörig ges lagstadgad
rätt till förkortad arbetstid för vård av anhörig,1]

dels att riksdagen ger regeringen till känna att vid vård av anhörig
ekonomisk kompensation, motsvarande anställning inom hemtjänsten,
skall utges som ersättning för inkomstbortfallet,
dels att behovet av anhörigvård prövas enligt samma principer
som behovet av hemtjänst.

Stockholm den 24 januari 1989

Anita Stenberg (mp) Ragnhild Pohanka (mp)

1 1988/89: A752.

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)