Enskilda vägar

Motion 2022/23:1795 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett långsiktigt hållbart system för investeringar i enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny rättsordning för indragningsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man menar allvar med att ”hela Sverige ska leva” så är den fysiska infrastrukturen ett kärnområde att lägga fokus på. De enskilda vägarna utgör ungefär två tredjedelar av det svenska vägnätet. Men man kan enkelt konstatera att de inte får två tredjedelar av vårt lands infrastrukturinvesteringar. De får heller inte mycket uppmärksamhet i debatten. Vi har ett regelverk som är ålderdomligt och inte lever upp till de behov vi har idag. Man kan gå så långt som att säga att stora delar av det svenska vägnätet förvaltas på samma sätt som på medeltiden.

De enskilda vägarna har en mycket stor betydelse för Sverige. På landsbygden är det av den allra största betydelse att underhållet av de enskilda vägarna fungerar. Men det är inte en isolerad landsbygdsfråga om de enskilda vägarna fungerar tillfredsställande eftersom hela vägsystemet hänger ihop organiskt.

Det måste finnas regelverk som skapar möjlighet för tillräckliga resurser för investeringar och underhåll i enskilda vägar. Det finns ett upparbetat behov om att staten bör utöka sin medfinansiering av de enskilda vägarna.

Mot denna bakgrund är det därför nödvändigt att det utreds hur en hållbar och långsiktig finansiering ska kunna ske av investeringar i de enskilda vägarna.

Väghållningen av de enskilda vägarna fungerar oftast bra och är ett viktigt komplement till de statliga vägarna. Samtidigt är det viktigt att staten sköter om sina egna vägar i hela landet. Det finns nu anledning att känna hopp om en bättre tingens ordning på denna punkt med den politik som den nya regeringen har stakat ut.

I detta sammanhang är det dock viktigt att understryka att staten inte ska kunna vältra över statliga vägar till enskilt huvudmannaskap, vilket skulle skada landsbygdens förutsättningar. Det behövs en ny rättsordning när det kommer till indragningsprocesser. Det är inte rimligt med dagens system att staten i steget mellan Trafikverket och Högsta förvaltningsdomstolen är både motpart och domare. Överklaganden i vägplanefrågor bör därför flyttas helt från regeringen till exempelvis en utpekad mark- och miljödomstol eller kammarrätt. Detta bör utredas skyndsamt.

 

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)