Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Enskilda avlopp

Motion 2020/21:80 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)

av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vad de enskilda avloppen har för miljöpåverkan i relation till att byta ut de befintliga enskilda avloppen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge fastighetsägare möjlighet att avstå från utbyte av befintliga enskilda avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många kommuner har idag höga miljömål vilket i sig är bra. Kommunens ansvar för att sätta mål baserade på realistiska förväntningar som följer forskningens utveckling är av största vikt för att inte riskera medborgarnas och samhällets förtroende. I viljan att nå högt satta miljömål är enskilda avlopp en fråga för diskussion. Fastighetsägare har redan stora kostnader och när väl fungerande, enskilda avlopp skall bytas ut bör den stora kostnaden för den enskilde fastighetsägaren vara baserad på en välmotiverad och påtag­lig nytta. Många människor känner en stor oro för kommunernas framfart och det finns exempel där människor inte haft möjlighet att bo kvar i sina fastigheter på grund av dyra åtgärder som kommuner gör tvingande. Forskningen pekar på att miljönyttan inte står i paritet med kostnaderna och den miljöpåverkan som själva bytet av väl fungerande av­lopp innebär. Att bygga avloppen, transportera dem och gräva ner dem innebär ofta en större kostnad för miljön än utsläppen från de enskilda avloppen, och det är inte rimligt. Det kan finnas fall där det går att motivera ett byte av det enskilda avloppet och där det finns fog för kommunens agerande, men i de flesta fall är det inte en rimlig åtgärd. Där­för bör fastighetsägare ges möjlighet att avstå från utbyte av redan befintliga enskilda avlopp.


Kommunerna bör ta sitt ansvar för medborgarnas bästa och omvärdera miljö­påverkan från enskilda avlopp enligt den forskning som framkommit.

Alexander Christiansson (SD)

Runar Filper (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-14 Granskad: 2020-09-14 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)