Enklare regler för småföretag

Motion 2010/11:N259 av Maria Plass (M)

av Maria Plass (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera regelförenklingsarbetet med särskilt fokus på småföretagen.

Motivering

Regelförenkling har varit regeringens mest prioriterade frågor under den gångna mandatperioden. Under åren 2006–2010 bedrevs ett mycket omfattande och ambitiöst arbete för att förenkla vardagen för företagare i Sverige. Målet var att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent på fyra år. En del regler har samtidigt tillkommit – med det goda syftet att minska skattefusk och svartarbete.

Företagens totala administrativa kostnader har minskat från 96,5 mdkr 2006 till preliminärt 89,5 mdkr netto 2010, dvs. efter att hänsyn även tagits till regeländringar som medfört ökade kostnader. Detta innebär en minskning av de administrativa kostnaderna med ca –7,3 procent. Om hänsyn endast skulle tas till genomförda åtgärder som minskat de administrativa kostnaderna skulle bruttoresultatet utgöra en minskning med ca 11 procent (enligt regeringens promemoria En enklare vardag för Sveriges företag, 2010-05-27).

En jämförelse av förenklingsarbete före 2006 med resultatet för perioden 2006–2010 visar på att arbetet har intensifierats väsentligt och varit banbrytande i Sverige på flera sätt bl.a. genom inrättandet av Regelrådet samt det historiska trendbrottet med minskade regelkostnader. Även om 25-procentsmålet inte har uppnåtts, kan det konstateras att det har hänt mer under denna mandatperiod än det någonsin har gjort sedan regelförenklingsfrågorna aktualiserades på 1970-talet.

Enligt Näringslivets Regelnämnds (NNR) Regelbarometer 2009 tycker nio av tio företagare att det är mycket eller ganska viktigt att regeringen förenklar reglerna för företagen. Av dessa tycker tre av fyra att det är mycket viktigt. Det är viktigare för företagare i små företag än i större företag (med 50 eller fler anställda). Men även bland de stora företagen svarade en klar majoritet att det är mycket viktigt. Att företagare i små företag tycker det är viktigare tyder på att de drabbas hårdare av regelkrånglet än större företag.

En minskad regelbörda är helt avgörande för företagsamheten, konkurrensen och lönsamheten – särskilt i de små företagen. Mer tid, kraft och resurser kan då ägnas åt produktivt arbete som att utveckla affärer och sina varor och tjänster. Idag ägnar företagare istället orimligt mycket tid åt bl.a. statistikunderlag och att förstå sig på komplicerade regler – inte minst skatteregler, omotiverat mycket resurser på revisionstjänster och beklagligt mycket kraft går till spillo utan att det heller gynnar staten.

Regelförenklingsarbetet är viktigt också för att göra det attraktivt för fler att starta, köpa, driva och utveckla företag.

Sverige behöver fler framgångsrika företagare. Därför anser jag att regelförenklingsarbetet bör intensifieras med särskilt fokus på småföretagen.

Stockholm den 21 oktober 2010

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)