Enklare och billigare studentbostäder

Motion 2015/16:737 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla regelverken för bostadsbyggande, främst för studentbostäder, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots vissa försök till förenklingar i de statliga kraven på hur bostäder får byggas i Sverige finns det mer att göra. Framförallt för studentbostäder, där man bor några år med en pressad ekonomi, bör kraven förenklas och regelverken endast omfatta oundgängligen nödvändiga moment.

 

Enklare föreskrifter skulle också öppna för billigare och snabbare byggtekniker som kan mildra den akuta bostadsbristen, exempelvis modulbostäder.

 

Idag finns ett stort antal föreskrifter i Boverkets byggregler som exempelvis reglerar badrummens storlek, förrådsutrymmen, tillgången på solljus och cykelrum. Eftersom studentboende till sin natur är tillfälligt, besittningsrätten upphör när studierna avslutas, bör sådana bostäder alltid få undantas från ett flertal av föreskrifterna i Boverkets byggregler, BBR. Det handlar exempelvis om:

  • krav på förvaringsutrymmen
  • krav på badrumsstorlek
  • krav på direkt instrålning av solljus
  • krav på utrymme för cyklar.

 

Detta bör omgående utredas och förverkligas, vilket bör ges regeringen tillkänna.

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)