Enhetliga momssatser inom samma bransch

Motion 2010/11:Sk369 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enhetliga momssatser.

Motivering

I paritet med regeringens satsning att underlätta för företag och näringsidkare bör mervärdesskatterna (momssatserna) ses över då de idag är orättvisa – i synnerhet när de omfattar tjänster inom samma bransch. Oftast leder det till snedvriden konkurrens samtidigt som enskilda näringsidkare drabbas av onödig byråkrati och får en krånglig administrativ börda på sina axlar.

Att ha differentierade momssatser inom en och samma bransch är i dag inte ovanligt, det finns många exempel att tillgå. Momssatsen på entréavgifter till nöjesparker är 25 procent medan momssatsen på entréavgifter till djurparker är 6 procent – detta trots att de är inom samma bransch. Inom turistnäringen är det också vanligt med differentierade momssatser när man exempelvis vill hyra ut bastu och dusch till sina gäster. De som då lägger till vid en gästhamn får en avgift med 25 procents moms medan de som håller till vid camping endast betalar 12 procent.

I skatteutskottets betänkande (2009/10:SkU28) framhåller utskottet att

… det finns goda skäl att sträva efter ett system med så få undantag och områden med reducerad skattesats som möjligt. Samtidigt framgår det att önskemålen om enkla och lättillämpade skatteregler inte kan ses isolerat utan hela tiden måste vägas mot andra samhälleliga behov.

För ett dynamiskt näringsliv och en växande tjänstesektor bör en enhetlig momssats, med ovanstående anledning, införas inom en och samma bransch. Då bör även en så låg momssats som möjligt eftersträvas.

Stockholm den 15 oktober 2010

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)