Enhetlig utbildning för barnskötare

Motion 2021/22:1303 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett enhetligt kompetenskrav för utbildning till barnskötare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade den 15 juni att införa skyddad yrkestitel för undersköterska och på så vis också reglera vilken utbildningsbakgrund som efterfrågas. Detta behövs också inom barnomsorgen. Det är viktigt att barnens utveckling och lärande främjas på förskolan. Därför bör även barnskötare som likt förskolelärare möter barnen också ha utbildning och erfarenhet som främjar lärande och utveckling.

En enhetlig utbildning, både på gymnasial nivå (barn- och fritidsprogrammet och vuxenutbildningen) samt yrkeshögskolan, är något exempelvis Kommunal länge har arbetat för. För idag skiljer sig både innehåll och längd på utbildningarna mellan olika utbildningsanordnare. Det leder till regionala inlåsningseffekter för den utbildade och till att likvärdigheten över landet samt förskolans kvalitet blir lidande.

Regeringen tillsatte en utredning - Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska som idag är ute på remiss. Utredningen lyfter också vikten av att utbildningens innehåll och att kvaliteten behöver ses över. Förslaget innebär att utbildningen till barnskötare bör motsvara den struktur och de antal poäng som tagits fram för utbildningen till undersköterska och vårdbiträde.

Ett mer enhetligt kompetenskrav och utbildning kan underlätta för både huvudmän och elever, och förbättra kompetensförsörjningen till förskolan. Inom barn- och fritidsprogrammet finns redan idag yrkesutgången barnskötare men precis som Kommunal och utredningen föreslår så behövs det mer. Ett mer enhetligt kompetenskrav för utbildning som främjar barnens utveckling och lärande bör därför övervägas.

Johan Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Marianne Fundahn (S)

Paula Holmqvist (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)