Energisnåla flerfamiljshus

Motion 2004/05:Bo228 av Barbro Hietala Nordlund och Per Erik Granström (s)

av Barbro Hietala Nordlund och Per Erik Granström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga energisnåla flerfamiljshus.

Motivering

Enligt forskaruppgifter från Chalmers tekniska högskola har det inte skett någon större positiv utveckling under de senaste 50 åren när det gäller att bygga energisnåla flerfamiljshus.

Vad gäller småhusens energiförbrukning har den under samma tidsperiod minskat betydligt. Det har skett genom en bättre byggteknik och andra energisparande åtgärder.

Av landets totala energiförbrukning åtgår cirka 40 procent till uppvärmning av bostäder och lokaler. En slutsats som kan dras av forskarnas rapport är att byggbranschen inte har gjort tillräckliga insatser vid uppförandet av flerfamiljsbyggnation. Höga lönsamhetskrav har varit överordnade. Politiska mål med krav på en minskad energianvändning har inte uppfyllts.

Det finns många lyckade exempel och experiment inom byggområdet. Kunskap och medvetna åtgärder vid uppförandet har visat sig kunna sänka energiåtgången också vid uppvärmning av flerfamiljshus.

Därför bör en dialog snarast initieras mellan berörda parter, t ex. byggbranschen, fastighetsägarna och SABO i syfte att på ett bättre sätt än hittills ta ansvar för att minska energiförbrukningen i flerfamiljshus.

Stockholm den 28 september 2004

Barbro Hietala Nordlund (s)

Per Erik Granström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)