Energimedvetenhet inom bostadspolitiken

Motion 2018/19:333 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energieffektiviserings- och energisparlån och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett energiklassningssystem och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydliggörande av energipåverkan och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om zonindelning för energihushållning och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om typgodkännande av hustyper och tillkännager detta för regeringen.

Energieffektiviserings- och energisparlån

Energieffektiviseringen går idag alltför långsamt. Med energisparlån för energirenoveringar som fokuserar på smutsigaste kilowattimmarna kan denna process underlättas genom förmånliga lån till de som investerar i klimatsmarta åtgärder.

Finansiering av viktiga klimatinvesteringar genom energieffektiviseringslån kan skapa både fler arbetstillfällen och energieffektiva bostäder. Med bättre finansieringsmöjligheter för att genomföra upprustning och renovering av bostadsbeståndet påskyndas samhällsnödvändig energieffektivisering. Det är således också problematiskt med kommunala särkrav rörande energin.

Energiklassningssystem och tydliggörande
av energipåverkan

Med nationella energikrav blir lågenergihus billigare, samtidigt som energikraven successivt kan skärpas för en hållbar och miljövänlig utveckling i hela landet. Likaså är det positivt med ett nationellt energiklassningssystem för byggande då det kan underlätta genomgripande energirenoveringar och industriellt byggande av lågenergihus.

Regeringen bör dessutom ge berörda myndigheter, såsom Boverket och Naturvårdsverket, i uppdrag att tydliggöra klimatpåverkan i byggprocessen. Detta bör ske i samverkan med branschen för att dels stimulera till minskad miljö- och klimatbelastning vid byggande av flerbostadshus, dels möjliggöra en sund marknad där byggbolagen inte tvingas in i en process som blir alltför svårhanterlig.

Zonindelning för energihushållning och typgodkännande av hustyper

Zonindelningen för energihushållning i Sverige bör avskaffas i Boverkets byggregler så att det går att bygga samma typhus i hela landet. För att öka den generella vetskapen kring klimatsmart energianvändning är det också viktigt att nå ut med information om hur man kan leva för att minska energianvändningen. Genom att införa ett typgodkännande av olika hustyper är det även lätt att slippa flera steg i processen med nybyggnation som annars skulle kunna orsaka problem.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-13 Granskad: 2018-11-14 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)