Energilinjen vid Umeå universitet

Motion 1990/91:Ub654 av Mats Lindberg (s)

av Mats Lindberg (s)
Energilinjen omfattande 80 poäng är en lokal
utbildningslinje vid Umeå universitet. Den startades 1982
och har planeringstalet 20 studerande. Linjen skall ge de
studerande en bred utbildning inom energiområdet med en
profil mot biobränsleområdet. Den är till sin uppläggning
och innehåll unik för landet. Den är därför
riksrekryterande. Rekryteringen har varierat genom åren
med en klart tillväxt mot slutet av 1980-talet. Intresset är nu
mycket stort bland de studerande och det är nu inga
svårigheter att fylla utbildningsplatserna. Hösten 1990 var
det kvar 31 reserver efter andra antagningen.
Arbetsmarknaden för studerande på energilinjen är
mycket god. Energilinjen har också uppmärksammats inom
arbetslivet. Ett exempel på detta är det stipendium för
framgångsrika studerande som inrättats av Statens
Vattenfallsverk genom Vattenfall, Mellersta norrland.
Vattenfall är också ett exempel på arbetsgivare som
erbjuder många examensarbeten till de studerande på
linjen och som också anställer ett flertal utexaminerade på
olika håll i landet.
Med anledning av att en bred överenskommelse om
energipolitiken träffats, där energipolitiken utgår från det
som naturen och miljön kan bära och samtidigt trygga
tillgången på el och annan energi, kommer det att krävas
kraftfulla åtgärder för att dels hushålla med energi och dels
satsa på miljövänliga alternativ. Innebörden av denna
gemensamma energipolitik är bl.a. att stimulera en ökad
användning av biobränsle inom olika samhällssektorer. För
att erhålla ett gott samhälleligt resultat av denna satsning
krävs en ökad kompetens inom näringslivet vad gäller
utnyttjandet av biobränsle. Energilinjen i Umeå är därvid
en viktig resurs för att tillgodose landets näringsliv med
denna kompetens.
Det pågår en genomgripande reform av
ingenjörsutbildningar i landet. Den nuvarande gymnasiala
ingenjörsutbildningen ersätts successivt med en
ingenjörsutbildning på högskola omfattande 80 poäng. I
proposition 1988/89:90 om ingenjörsutbildning angavs att
medel för lokala linjer svarande mot sammanlagt ca 800
nybörjarplatser borde dras in för att finansiera den nya
ingenjörsutbildningen. UHÄ har utarbetat en plan för hur
den samlade avvecklingen för dessa linjer skall ske t.o.m.
budgetåret 1994/95. Där föreslås att medel för energilinjen
vid Umeå universitet dras in fr.o.m. höstterminen 1992. I
proposition 1990/91:100 anges att den av UHÄ föreslagna
planen för den samlade avvecklingen av dessa linjer skall
följas för budgetåret 1991/92. I samma proposition antyds
att den fortsatta avvecklingen av nämnda lokala linjer bör
ses över innan ytterligare avveckling sker.
Inriktningen av energilinjen mot biobränsle medför att
denna utbildning inte kan införlivas i någon av de
ingenjörsutbildningar som kommer att finnas i Umeå i det
planerade utbyggda alternativet (byggnadsingenjör, data-
och elektroningenjör, elektronikingenjör, kemiingenjör
och maskiningenjör).
Det är därför viktigt att energilinjen får fortsätta att
existera parallellt med de ovan angivna
ingenjörsutbildningarna i ett helt utbyggt alternativ.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att resurser för den lokala
utbildningslinjen, energilinjen 80 poäng vid Umeå
universitet, inte kommer att dras in fr.o.m. höstterminen
1992.

Stockholm den 25 januari 1991

Mats Lindberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)