Energideklarationer

Motion 2009/10:C283 av Else-Marie Lindgren (kd)

av Else-Marie Lindgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket som styr tillämpningen av systemet med energideklarationer och vidta nödvändiga åtgärder för att effektivisera verksamheten och säkerställa energideklarationernas kvalitet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla uppföljningen för att kunna återrapportera till riksdagen om vilka effekter statens insatser haft för målet om energieffektivisering av byggnader.

Motivering

Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, som trädde i kraft den 1 oktober 2006, utarbetades som en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse (2009/10:RRS3) utifrån en granskning om regeringen och de ansvariga myndigheterna gett goda förutsättningar för att systemet med energideklarationer ska leda till just energieffektiviseringar. I denna redogörelse konstateras det att genomförandet av EG-direktivet om energideklarationer har blivit försenat, vilket i sig inneburit problem för berörda myndigheter, och att hela systemet med energideklarationer har blivit ineffektivt och inte fullt ut tjänar sitt syfte. Ansvarsfördelningen är oklar, exempelvis vad gäller vilken myndighet som förväntas stödja kommunerna i deras tillsyn. Nästan hälften av energideklarationerna innehåller inte några förslag på åtgärder när det gäller energieffektiviseringar, och deklarationernas kvalitet varierar mycket. Det är viktigt att vi får ett system vad gäller energideklarationer som blir effektivt och tjänar syftet att åstadkomma energieffektiviseringar. Det finns också ett behov av att utveckla uppföljningen för att tydliggöra vilka effekter som statens insatser har och har haft för målet att energieffektivisera byggnader.

Stockholm den 1 oktober 2009

Else-Marie Lindgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)