Energi- och klimatarbete i Östersjöområdet

Motion 2010/11:N395 av Maria Stenberg (S)

av Maria Stenberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till och aktivt verka för att samordna energi- och klimatarbetet i Östersjöregionen.

Motivering

Ett antal initiativ måste tas för att Östersjöländerna ska bli föregångare på klimat- och energiområdet. De bör aktivt arbeta för att ett nytt internationellt klimatavtal, där samtliga faktorer med relevans för klimatförändringarna tas upp i enlighet med hur stor inverkan de har. En samstämd energistrategi för Östersjöregionen bör arbetas fram, med syfte att främja energiförsörjningstryggheten, öka användningen av förnybar energi och stärka sammanlänkningen av olika länder. Detta kan göras exempelvis genom sammankopplade överföringsledningar som gradvis kan utvecklas till ett avancerat nät mellan länderna och vindkraftsparkerna ute till havs. Handlingsplaner bör också utarbetas för spridning av kraftvärmetekniken, renovering av byggnader och innovationer på boendeområdet, i syfte att förbättra energieffektiviteten och energisparandet.

Det behövs program för att främja kvalitativ tillväxt i Östersjöregionen, exempelvis genom att finansieringspaket, investeringsplaner och bidrag – och även internationella ekonomiska resurser – inriktas mot produktion av förnybar energi, investeringar i energieffektivitet, kraftvärmeteknik, effektiva fjärrvärmesystem och en sammanlänkning av elnäten.

Det behövs också ett gemensamt regionalt utbildningsprogram för att stärka de gemensamma resurserna på energiplaneringsområdet, exempelvis genom att öka erfarenhetsutbytet och främja bästa praxis bland tjänstemän på lokal och nationell nivå.

Stockholm den 26 oktober 2010

Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)