En uthållig skogspolitik

Motion 2004/05:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

av Åsa Domeij m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2004/05:MJ434

av Åsa Domeij m.fl. (mp)

En uthållig skogspolitik

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Skogens många värden 7

Skog och skogsbruk i Sverige 7

Biologisk mångfald i hela Sverige 8

Miljömålet ska överordnas produktionsmålet 8

Hållbart skogsbruk 8

Långsiktigt nyttjande av en förnyelsebar resurs 8

Virkesuttag 9

Hårdare krav på generell hänsyn 9

Mer löv 9

Gröna skogsbruksplaner 9

FSC-certifiering 10

Större variation i skogsbruksmetoder 10

Kontinuitetsskogsbruk 10

Föryngringsavverkning 11

Fältbesök före avverkning 11

Återväxt 11

Hyggesplöjning och markberedning 11

Naturlig föryngring 11

Bättre återväxt 12

Röjning 12

Klövviltstammar 12

Kemiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (52)