En tvärväg mellan Blekinge och Västkusten

Motion 1993/94:T536 av Johnny Ahlqvist och Lars Hedfors (s)

av Johnny Ahlqvist och Lars Hedfors (s)
En förbindelse Blekinge--västkusten har under flera år
diskuterats. 1986/1987 genomfördes en vägnätsutredning i
vilken en led skisserades på både befintliga vägar och
nybyggda avsnitt.
Frågan har fått förnyad aktualitet genom beslut om
stamvägnätet. Tyngdpunkten i Europa kommer att
förskjutas åt öster varvid hamnar och färjeförbindelser i
bl.a. Blekingeregionen får en ökad betydelse. Vägnätet
behöver då anpassas till denna utveckling. En förbindelse
Blekinge, nordöstra Skåne, södra Småland och södra
Halland skulle förbinda de nationella nord--sydliga
stråken -- E 22, 
Rv 23, 
E 4 
och E 6 
på tvären.
Vägförbindelserna mellan Blekinge och västkusten är i
dag otillfredsställande. Den tunga trafiken mellan
industrier i dessa kustregioner och från industrier i områden
däremellan tvingas välja vägsträcka som är längre och mer
kostsam än nödvändigt. Det otillräckligt utbyggda vägnätet
drabbar menligt bl.a. transporter mellan Volvos industrier i
Olofström och Göteborg, transporter med skogsråvara till
och färdiga produkter från massafabriker och sågverk.
Även transporterna till och från Halmstad, Sölvesborg och
Karlshamns hamnar drabbas negativt av det otillräckligt
utbyggda vägnätet.
Investeringskostnaderna skulle i jämförelse med andra
lösningar kunna hållas lägre med hänsyn till att befintliga
vägar kan utnyttjas med undantag för förbindelsen mellan
Osby och Markaryds kommun. Delavsnittet Markaryd--E 6 
planeras att redan de närmsta åren bli upprustat.
En tvärförbindelse skulle bidraga till regional balans. Ett
stort befolkningsunderlag i västra Blekinge, nordöstra
Skåne, södra Småland och södra Halland får en direkt nytta
av en ny tvärförbindelse.
I det lokala perspektivet skulle tillkomsten av en
förbindelse som bieffekt ge lösning på det gamla
vägproblemet Osby--Markaryd till gagn för åkerinäringen
och näringslivet inte bara i Osby kommun utan även i
Markaryd, Olofström och Östra Göinge m.fl. kommuner.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ett nytt regionalt
stråk Blekinge--västkusten.

Stockholm den 25 januari 1994

Johnny Ahlqvist (s)

Lars Hedfors (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)