En TV-kanal till Göteborg

Motion 1990/91:Kr323 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)
Vid den stora förändringen av TV:s organisation för
snart fem år sedan omvandlades dåvarande TV 1 och TV
2 till en distriktskanal och en Stockholmskanal. I samband
härmed uppstod livliga diskussioner om var distriktskanalen
skulle vara geografiskt placerad. Vi tyckte då liksom nu att
Göteborg vore en lämplig ort.
Sedan länge har Göteborg en väl etablerad TV-
verksamhet med god kapacitet. Med Göteborgs strategiska
placering vore det naturligt att lokalisera rikskanalen dit.
Det finns ingenting som säger att det av ekonomiska skäl
inte skulle vara möjligt med en sådan placering, från teknisk
synpunkt kan inte heller göras några invändningar.
Däremot vore det mycket att vinna på att förlägga en av
TV-kanalerna utanför Stockholm. Idag är svensk TV helt
koncentrerad till huvudstaden, vilket för med sig att
nyhetsförmedlingen också blir fokuserad på det som händer
där. Det smittar till och med av sig i väderrapporterna.
När den nya kanalorganisationen genomfördes fastslogs
att ''programmen ska utformas så att de genom kvalitet,
tillgänglighet och mångsidighet i skälig omfattning
tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets
befolkning''. Vår uppfattning är att man når de uppställda
målen bäst genom att flytta ut rikskanalen från Stockholm.
Dessutom skulle lokaliseringen av rikskanalen till
Göteborg få stor betydelse för kulturlivet där. Framstående
skådespelare och andra kulturpersoner skulle kanske
stanna kvar, i stället för att som idag försvinna till
Stockholm, om de också skulle få möjlighet till intressanta
kompletteringar av arbetsuppgifter av det slag som TV kan
erbjuda.
Debatten om utflyttning av TV-kanaler startades åter
genom beslut på socialdemokraternas kongress förra året.
En av cheferna på rikskanalen har i massmedia framhållit
att detta bara är önskedrömmar från lokalpatriotiska
politiker. ''Politiker lever i en drömvärld där de endast
planerar efter hur Sveriges karta ser ut och inte efter
verkligheten.''
Vi som inte bor i Stockholm upplever snarast att TV:s
nyhetsförmedlare tycks tro att Stockholm är verkligheten
och att de knappast ser till hela den svenska kartan. Det är
därför det är angeläget att flytta ut åtminstone en av
kanalerna från Stockholm.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
TVs rikskanal bör lokaliseras till Göteborg.

Stockholm den 25 januari 1991

Ingela Mårtensson (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Erling Bager (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)