Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En träbyggnadslinje vid högskolan i Skellefteå

Motion 1990/91:Ub614 av Börje Hörnlund (c)

av Börje Hörnlund (c)
I Sverige har byggts trähus sedan urminnes tider. Tyvärr
har vi under de allra senaste åren haft en trend mot minskat
användande av trä i byggandet.
En mycket viktig orsak till denna för träet negativa trend
är att dagens projektörer och byggnadsingenjörer ej fått
tillräckliga kunskaper i träbyggnadsteknik. Detta beror på
att undervisningen i träbyggnadsteknik på gymnasier och
högskolor på många ställen varit undermålig och ibland
obefintlig.
För att i viss mån råda bot på denna brist föreslår jag att
en byggnadslinje med träbyggnadsprofil inrättas vid den
nya ingenjörsutbildningen i Skellefteå (ingenjörsutbildning
på mellannivå).
Lokaliseringen till Skellefteå är mycket logisk och
naturlig eftersom stor träkompetens redan finns på
Högskoleinstitutionen och Träteknikcentrum i Skellefteå.
Den nya utbildningen ger ökade resurser och medför att
de ovan nämnda institutionerna stärks. Det leder till att
intensivare träbefrämjande forskning kan bedrivas i
Skellefteå.
Genom en ökad utbildning i träbyggnadsteknik kommer
i första hand träanvändningen i Sverige att öka. Detta
kommer i sin tur att medföra en ökad kunskap och ökad
användning av trä i våra exportländer.
Trä är vår största förnyelsebara naturresurs. Trä ger
oerhört viktiga arbetstillfällen inte minst i de glest
befolkade delarna av vårt land. Trä är dessutom både
miljövänligt och energisnålt. Om man till detta fogar
träexportens oerhörda betydelse för vårt lands ekonomi står
det helt klart att alla satsningar på utveckling av trä och dess
användning är satsningar som snabbt kommer att betala sig.
Riksdagen bör därför uppdra till regeringen att snarast
lägga fram förslag om en träbyggnadslinje till
högskoleenheten i Skellefteå samt anvisa medel därtill.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att förslag snarast
läggs fram om att en träbyggnadslinje förläggs till högskolan
i Skellefteå.

Stockholm den 24 januari 1991

Börje Hörnlund (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)