En stärkt skolinspektion

Motion 2013/14:Ub563 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en stärkt skolinspektion.

Motivering

Skolinspektionens tillsynsverksamhet måste avspegla den faktiska kvaliteten i svensk skola. Skolor ska inte ha möjlighet att dölja allvarliga kvalitetsbrister genom att förbereda sig för inspektionen. I dag gör Skolinspektionen oanmälda inspektioner endast i undantagsfall.

Det är naturligtvis inte rimligt att skolor alltid kan förbereda sig inför inspektioner. Risken finns – eller kan finnas – att vissa brister därmed inte uppmärksammas. Ögonblicksbilden av skolan säger mycket om en enskild skolas rutiner och ambitionsnivå.

Möjligheten bör övervägas att se över om mer av den riktade tillsynen bör utföras genom oanmälda inspektioner. Den riktade tillsynen ska syfta till att granska ett specifikt område som exempelvis betygssättning, huvudmännens klagomålshantering etc.

Resultaten från den oanmälda inspektionen kan bidra med underlag för andra granskningar. Genom flera oanmälda kontroller får Skolinspektionen bättre förutsättningar för att veta vad den bör fokusera på i sin regelbundna tillsyn.

Skolinspektionen behöver även på ett mer sammanhållet och konstruktivt sätt lyfta fram framgångsrika skolor. Dessa skolor kan stå som förebilder för skolor som arbetar med kvalitetsutveckling.

Stockholm den 27 september 2013

Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)