En skola som främjar jämställdhet och likvärdiga livschanser

Motion 2013/14:Ub483 av Lena Sommestad m.fl. (S)

av Lena Sommestad m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skola som främjar jämställdhet och likvärdiga livschanser.

Motivering

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit sex år i rad. Samtidigt minskar andelen elever som går ut grundskolan med behörighet för gymnasiet. Denna negativa resultatutveckling sker samtidigt som segregationen ökar och skolornas kvalitet blir allt mer ojämn. Detta är en utveckling som inte kan fortsätta.

En sammanhållen och likvärdig skola med höga förväntningar på alla elever, utan tidig sortering och stängda dörrar, är grunden för att skapa en likvärdig skola med goda resultat. Därtill krävs stärkta insatser för en jämställd skola med lika möjligheter för flickor och pojkar. Delegationen för jämställdhet i skolan rapporterade 2010 att svensk skola brister i jämställdhet i flera viktiga avseenden.

En god och väl fungerande utbildning är av särskild betydelse för flickors livschanser, eftersom unga kvinnor går ut på en arbetsmarknad där de redan från början är diskriminerade och har sämre möjlighet till en god karriär och en bra löneutveckling än män. Goda formella utbildningsmeriter är i ljuset av den ojämställda arbetsmarknaden av synnerligen stor betydelse för att stärka kvinnors ställning och för att främja kvinnors möjlighet att självständigt forma sina liv.

Flickor har generellt sätt bättre resultat i skolan än pojkar, men inte alla flickor lyckas väl i skolan, och sjunkande skolresultat i kombination med växande skillnader mellan olika skolor riskerar att ytterligare försämra situationen för de flickor, som är i allra störst behov av stöd i sin skolutbildning. Det är också oroväckande att flickor mår sämre i skolan än pojkar och att flickor oftare än pojkar utsätts för trakasserier. Det faktum att både pojkar och flickor i skolan hindras av traditionella könsroller är därtill ett stort problem, i ljuset av de låga löner och dåliga arbetsvillkor som idag råder inom traditionella kvinnoyrken.

Den svenska skolan måste i framtiden både ha kapacitet att ge alla elever optimalt stöd i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling och även bättre kapacitet att bryta traditionella könsnormer. Detta krävs för att alla barn ska ges likvärdiga livschanser och för att Sverige ska kunna uppnå de jämställdhetsmål som riksdagen har beslutat om.

Stockholm den 1 oktober 2013

Lena Sommestad (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)