med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

Motion 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. (v)

av Jacob Johnson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:MJ15

av Jacob Johnson m.fl. (v)

med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

v065

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Skogspolitikens inriktning och mål 3

3.1 Produktionen i skogen ökar 4

3.2 Miljömål för skog uppnås inte 4

3.3 Regeringen minskar medlen till biologisk mångfald 5

3.4 Skapa en genomtänkt helhet av skogspolitiken 6

4 En utvecklad skogsvårdslag 6

4.1 En utvecklad portalparagraf 6

4.2 Förtydligande av definitioner 7

4.3 Avskaffa skogs- och miljöredovisning och inför krav på skogsbruksplan 7

4.4 Stärk naturvårdshänsynen i skogsvårdslagen 8

4.5 Inför sanktionsavgift 8

4.6 Gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog 9

4.7 Satsa mer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-09 Bordläggning: 2008-04-10 Hänvisning: 2008-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)