med anledning av prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning

Motion 2012/13:Ju15 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras för tidigare sexualbrottsbelastningar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga arbetssökande som har dömts för sexualbrott mot barn eller för allvarliga sexualbrott mot vuxna alltid ska nekas anställning i yrken inom vilka man kontinuerligt handskas med barn.

Motivering

Sverigedemokraterna välkomnar en skarpare lagstiftning mot sexualbrottsligheten. Vi delar dock inte regeringens hållning i frågan rörande registerkontroller och anställningar av sexualbrottsdömda under punkt 8.2.2 i propositionen. Sverigedemokraterna vill nämligen, likt remissinstansen ECPAT och till skillnad från regeringen, stärka barns skydd mot att utsättas för sexuella övergrepp genom att göra det obligatoriskt för arbetsgivare att registerkontrollera dem som söker anställning till samtliga yrken som rör arbete med barn samt göra det förbjudet att anställa någon som dömts för sexualbrott mot barn eller barnpornografibrott.

Många arbetsgivare är i dag skyldiga att kontrollera jobbsökande för tidigare sexualbrottsbelastning när anställningen rör arbete med barn. Detta rör exempelvis skola, förskola samt relaterade verksamheter såsom skolskjuts. Samtidigt är andra yrkesgrupper såsom de inom vård och omsorg undantagna kravet, trots att de i många fall arbetar kontinuerligt med barn. I just frågan vård- och omsorgspersonal hänvisar regeringen till ett tidigare ställningstagande i proposition 2009/10:210 sid. 168, i vilken man menar att de jobbsökandes integritet och intresse av att söka anställning inom en stor jobbsektor väger tyngre än patienternas skydd mot sexualbrottslighet.

Vidare är det i dag upp till arbetsgivaren att bestämma huruvida den jobbsökande ska anställas efter utförd registerkontroll eller inte. Detta innebär i praktiken att det inte finns något förbud mot att anställa sexualbrottslingar vid exempelvis en skola.

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att alla som kontinuerligt arbetar med barn bör kontrolleras för sexualbrottslighet vid anställningsförfaranden. Vi vill därför, i enlighet med Ecpats yttrande, att detta ska göras obligatoriskt för alla sådana yrkesgrupper så att detta även omfattar exempelvis vård- och omsorgspersonal.

Vidare anser vi att en person som dömts för tidigare sexualbrottslighet mot barn – barnpornografi inbegripet – eller allvarlig sexualbrottslighet mot vuxna aldrig ska få arbeta med barn. Det ska därför göras förbjudet för arbetsgivare att anställa sådana personer till yrken som innebär kontinuerlig kontakt med barn.

Med allvarlig sexualbrottslighet mot vuxna bör regeringen återkomma med ett förslag som drar gränsen vid exempelvis sexuellt ofredande. Vid brott som endast rör sexuellt ofredande kan det fortsatt ankomma på arbetsgivaren att bedöma huruvida den jobbsökande är lämplig att anställas eller ej.

Stockholm den 26 mars 2013

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-03-26 Bordläggning: 2013-04-08 Hänvisning: 2013-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)