med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik

Motion 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. (mp)

av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ13

av Tina Ehn m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik

mp047

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den inhemska och den internationella politiken är sammanhängande.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att havsmiljön bör vara överordnad andra havspolitiska intressen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av Sveriges internationella havspolitiska samarbete.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den mellanstatliga fonden för internationella åtgärder.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)