med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på och prioritera strategiska gröna infrastrukturinvesteringar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av satsningar på att öka miljöbilsförsäljningen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om efterkonvertering av gamla bilar.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skrotningspremie.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om drivmedelscertifikat.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utsläppshandel för konkurrensutsatta energiintensiva företag.

Motivering

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar vårt samlade alternativ till regeringens klimat- och energipolitik i en gemensam motion. I den gemensamma motionen redogör vi för våra förslag till mål, strategier och inriktning för klimatpolitiken samt lägger ett antal gemensamma förslag till åtgärder för en mer ambitiös politik. I separata kommittémotioner redovisar våra partier ytterligare förslag för att nå våra gemensamma mål. Inför valet 2010 kommer vi att möta väljarna med ett samlat alternativ till regeringens politik.

Vi Socialdemokrater hänvisar till den gemensamma motionen för att ge en övergripande bild av vår syn på klimatpolitiken och dess olika delar. I denna motion lyfter vi fram några Socialdemokratiska förslag på klimatområdet.

Inledning

Vi socialdemokrater vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet kan öka utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Välfärd och möjligheter ska komma alla till del. Det kräver solidaritet mellan människor och mellan generationer.

Omställningen kommer att ställa krav på oss. Den blir inte enkel. Det krävs förändringar i det sätt vi lever, och det krävs en tydlig och radikal politik. Vi behöver göra av med mindre energi, använda nya miljövänliga och effektiva bränslen och tekniker och återvinna det vi förbrukar.

Förändringarna rymmer samtidigt stora möjligheter. De kan fungera som drivkrafter för en positiv utveckling, inte minst ekonomiskt. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och ökar potentialen för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och företagsstyrning som världen efterfrågar i kampen mot klimatförändringarna.

Transporter

Transportsystemet står inför en stor klimatutmaning. Möjligheterna till positiv förändring är dock stora. Vi behöver stödja nya miljövänliga tekniker och bränslen, stimulera människor att lägga om sina resvanor och investera i järnväg och kollektivtrafik.

Sveriges olika geografiska förutsättningar, de långa avstånden och de vitt skilda levnadsvillkoren för människor som bor i städer jämfört med på landsbygd och i glesbygd, är en av våra viktigaste utgångspunkter. I städer är det nödvändigt att investera för att få fler att resa kollektivt i större utsträckning än i dag om klimatet ska hålla. På landsbygden kommer bilen även i framtiden att vara viktig för persontransporter. Men bilismen ska vara smartare, renare och effektivare än i dag. Näringslivets behov av goda transportmöjligheter med liten klimatpåverkan måste tillgodoses oavsett var företagen ligger, vad som produceras eller vilka tjänster som säljs.

Järnväg före väg

Vi socialdemokrater vill öka satsningarna på tåg och järnväg och vi vill fortsätta att prioritera järnväg före väg på det sätt som gjordes i infrastrukturpropositionen 2001. Tågtransporter är ekologiskt hållbara; de utgör en oerhört viktig tillväxtfaktor och de håller ihop Sverige.

Närtidssatsning

I vår närtidssatsning föreslår vi ytterligare investeringar i järnvägar – t.ex. en satsning på en del av Hamnbanan i Göteborg och Centrumbanan i Södertälje – ökade statsbidrag för kollektivtrafik samt utbyggnad av delar av E22 i Skåne till fyrfilig motorvägsstandard. För att ta ett första steg för höghastighetståg pekar vi ut Ostlänken mellan Järna och Linköping som en strategisk framtidsinvestering och lägger förslag om att lånefinansiera denna investering.

Miljöbilspremie

Det är även viktigt att stödja investeringar i svensk fordonsindustri i syfte att både minska utsläppen och klara sysselsättningen i fordonsbranschen. Regeringen har i stället i förtid avskaffat miljöbilspremien och trängselskattebefrielsen i Stockholm samt slopat den tidigare skrotningspremien. Sammantaget är detta ett mycket hårt slag mot utvecklingen och försäljningen av miljöbilar, som riskerar att förvärra jobbkrisen inom fordonsindustrin. Vi föreslår därför en förlängd miljöbilspremie året ut.

Grön bonus

Vi föreslår dessutom att en ny generös grön bonus införs för den som köper en bil som uppfyller kraven för miljöbilspremie och som samtidigt skrotar sin gamla bil under 2009. Den som köper en miljöbil och samtidigt skrotar en bil som är minst nio år gammal får en sammanlagd bonus på 25 000 kr. För att det inte ska uppstå fusk genom handel med skrotbilar måste den som lämnar sin gamla bil ha ägt den i minst ett år. Premien bör gälla hela 2009 ut. Totalt beräknas uppemot 10 000 nya bilar köpas och 10 000 miljöfarliga bilar skrotas med stöd av denna nya bonus.

Bilskrotningspremie

Sverige har Europas äldsta bilpark. Den moderatstyrda regeringen har trots detta drivit igenom ett avskaffande av bilskrotningsfonden. Det finns inte längre någon stimulans för att göra sig av med gamla, miljöstörande fordon. Det är viktigt att de äldsta fordonen mönstras ut.

Efterkonvertering av bilar

Även med insatser som en miljöbonus eller skrotningspremie finns en risk att bilparken inte förnyas i den takt som krävs för att nå önskade utsläppsminskningar. De bensinbilar som säljs i dag kommer att finnas kvar under lång tid på de svenska vägarna. Därför föreslår vi ett efterkonverteringsstöd riktat mot den befintliga bilparken. (Detta beskrivs också i vår gemensamma motion med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.)

Drivmedelscertifikat

Ett övergripande syfte med våra satsningar är att göra alternativen kostnadsmässigt konkurrenskraftiga i förhållande till bensin eller bensindrivna bilar. På sikt vill vi också införa ett system med drivmedelscertifikat för att stimulera produktionen av andra generationens förnybara drivmedel. Modellen är det system med gröna certifikat som tillämpas inom energisektorn. Företag som säljer bensin ska åläggas att producera eller köpa en viss mängd alternativa bränslen i förhållande till den bensin de säljer. Genom att kvoten höjs blir alternativen mer lönsamma att framställa.

Avståndsbaserat reseavdrag

Vi vill undersöka möjligheten att genomföra ett reseavdrag baserat på avstånd i stället för kostnader. Det är både gynnsamt för miljön och kan ha stor betydelse för den som bor i glesbygd och har långt till arbetsplatsen.

Industrins villkor

Vi Socialdemokrater anser att de energiintensiva företagen bör undantas från EU:s utsläppshandelssystem om de är utsatta för hård konkurrens från delar av världen som saknar liknande utsläppshandelssystem. Detta kan exempelvis göras genom att de tilldelas gratis utsläppsrätter. Samtidigt föreslår vi att den svenska regeringen driver förslag om global utsläppshandel inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier, exempelvis stålindustrin. Det skulle kunna minska de globala utsläppen och gynna de företag som utvecklar mer klimatvänliga tekniker utan att försämra den internationella konkurrensen.

Boendet

En stor del av energianvändningen sker i våra bostäder, och här har också den tekniska potentialen för energieffektivisering bedömts vara mycket stor. Den socialdemokratiska regeringen satte 2006 upp målet att den totala energianvändningen i bostäder borde minska med 20 % till 2020 och med 50 % till 2050. Energieffektiviseringsutredningen visar nu att Sverige redan med de styrmedel som den socialdemokratiska regeringen införde når målet om 20 % generell energieffektivisering t.o.m. 2020 och att potentialen framöver är stor. Vi anser därför att såväl Sveriges generella nationella mål som energianvändningen i bostäder måste minskas med 25 % till 2020, precis som vi beskriver i vår gemensamma motion med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Utan styrmedel och en aktiv politik riskerar dock en mycket stor del av energieffektiviseringarna att inte bli av. Därför vill vi föreslå nya åtgärder för ökad energieffektivisering.

Miljardprogram för miljonprogrammen

I stora delar av bebyggelsen från rekordåren, det s.k. miljonprogrammet, krävs nu omfattande investeringar i fastigheterna. Fastighetsägare måste göra stora insatser för att tekniskt renovera och klimatanpassa bebyggelsen. Renoveringen av miljonprogrammens fastigheter är och måste vara ett ansvar för fastighetsägarna. Men upprustningen av miljonprogrammens fastigheter ger unika möjligheter att samtidigt förändra och lyfta hela områden. Vi vill att staten och näringslivet tar ett gemensamt ansvar med kommunsektorn i det breda arbetet att utveckla miljonprogramsområdena och därmed skapa fler attraktiva bostadsområden.

Staten ska tillsammans med kommunsektorn och näringslivet utveckla breda investeringsprogram. Programmens syfte är att genom strategiska investeringar bidra till att fastighetsägarnas upprustning möts av andra tydliga förbättringar i områdena. Programmen kommer att innehålla riktade investeringar i bl.a. skolan, ungas fritid och närpolisen i miljonprogramsområdena. Stöd till riktade investeringar ska också lämnas för att säkerställa att upprustningen görs på ett sätt som stimulerar till social och ekologisk hållbarhet. Förutsättningarna för detta kommer att preciseras närmare inför 2010 och 2011.

Klimatbonus

Utöver ROT:en föreslår vi att investeringar i klimatsmarta lösningar för bostäder ska stödjas. Fastighetsägare som gör denna typ av investering ska kunna ansöka om en klimatbonus. Stödet ska gå till investeringar i en klimatsmartare lösning än den man har i dag. I stället för att bara stödja en form av klimatinvestering, som var fallet med det tidigare konverteringsstödet, så vill vi här skapa möjligheter för en mångfald av lösningar. Det kan röra sig om att gå från oljepanna till bergvärme, förbättra isoleringen, köpa nyare, mer täta fönster och dylikt.

Investera i välfärdens byggnader

Vi vill investera 500 miljoner kronor 2009 i riktade statsbidrag till de kommuner som rustar upp förskolor, skolor och äldreboenden för att möta angelägna behov. För att kommunerna ska få del av bidraget ska investeringarna präglas av miljö- och klimattänkande samt minskad energianvändning.

Bygg framtidens klimatsmarta bostäder

Vi ser ett behov framöver av ett investeringsstöd för hyresrätter, inte minst för att öka möjligheten för ungdomar och studerande att få en egen bostad. Brist på bostad till en överkomlig kostnad ska inte få utgöra ett hinder för att kunna anta en högskoleplats eller kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Här spelar hyresrätten en viktig roll. För att allmännyttan och privata fastighetsägare ska få ta del av investeringsstödet ska hårda krav ställas på klimatsmarta lösningar.

Stockholm den 1 april 2009

Anders Ygeman (s)

Carina Ohlsson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-02 Hänvisning: 2009-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)