En samlad ungdomspolitik

Motion 2010/11:A366 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbete åt unga.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning för unga.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostäder för unga.2

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

2 Yrkande 3 hänvisat till CU.

Motivering

En förutsättning för att unga människor ska kunna skapa en egen tillvaro och ta steget in i vuxenlivet är att man får möjlighet att försörja sig och skaffa bostad. Oavsett om man väljer att studera vidare eller söker sig ut på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång måste det finnas villkor som skapar utrymme för ekonomisk trygghet, personlig utveckling och framtidstro.

Arbete åt unga

Det är ingen överdrift att beskriva ungdomsarbetslösheten som alarmerande. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av Europas högsta. Förvisso befinner sig Sverige i slutfasen av en lågkonjunktur efter en dramatisk finanskris, och en del av den stora ungdomsarbetslösheten kan förklaras med detta. Men vi menar att regeringens politik har förvärrat situationen. Med en annan politik hade jobben varit fler.

Det finns behov av att stimulera entreprenörer att göra sin första anställning. Därför måste man se över möjligheterna att i samverkan med entreprenörer och näringsliv finna en väg för att få arbetslösa unga i arbetslivet.

Utbildning för unga

Utbildning är viktigt för att få jobb. Elever med slutbetyg från gymnasiet har dubbelt så stor chans till arbete jämfört med dem som inte fullföljer gymnasiet.

Många unga som varit arbetslösa en längre tid behöver uppdatera sin kompetens. En del saknar studievana och behöver en nära kontakt till arbetslivet för att kunna göra det. Vi föreslår därför att man inrättar lärlingsplatser där utbildningen motsvarar yrkesvux men är förlagd i yrkeslivet.

Andra unga som saknar arbete har inte fullständig gymnasieexamen. Arbetsförmedlingen beräknar att 120 000 unga kommer ut på arbetsmarknaden mellan 2009 och 2012 utan slutbetyg från gymnasiet. Behovet av extraordinära insatser är därför stort.

Yrkeshögskolan

De ökande ungdomskullarna och den höga arbetslösheten ställer krav på fler platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Långt ifrån alla unga som vill läsa vidare efter gymnasiet är intresserade av högskoleutbildningar, och det måste finnas högkvalitativa alternativ för den som vill ha en mer yrkesinriktad eftergymnasial utbildning. Trots att KY har expanderat under de senaste åren tvingas de ansvariga myndigheter som fördelar medel avslå ansökningar från intresserade offentliga och privata utbildningsanordnare trots att kvaliteten på deras utbildning och ansökningar bedöms vara fullgod. Vi föreslår därför att man ser över hur den kvalificerade yrkesutbildningen inom yrkeshögskolan kan byggas ut.

Bostäder för unga

Att få tag i en bostad är extra svårt för den som är ung. Många är tvingade mot sin vilja att bo kvar hemma långt upp i åldrarna. Samtidigt minskar byggandet av bostäder. År 2009 påbörjades nybyggnad av endast 16 500 bostäder. Prognos 2010 är 21 000. Jämfört med bottennivån förra året fördubblades antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus första halvåret 2010, men det är ännu långt till nivåerna 2005 och 2006. Byggandet av studentbostäder har i princip upphört. Den boendeform som föredras främst bland de unga är hyresrätten. Men nybyggandet av hyresrätter har mer än halverats under mandatperioden, samtidigt ökar antalet 19–24-åringar med 120 000 till år 2012 jämfört med 2006. Den borgerliga regeringens bostadspolitik har misslyckats. Därför är det dags att se över hur man skulle kunna stimulera byggandet av hyresrätter.

Stockholm den 25 oktober 2010

Pia Nilsson (S)

Billy Gustafsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)