En påbyggnadsutbildning i rehabiliteringsteknik

Motion 1990/91:Ub681 av Arne Mellqvist och Börje Nilsson (s)

av Arne Mellqvist och Börje Nilsson (s)
Behovet av kvalificerad utbildning inom
handikapphjälpmedel och rehabiliteringsteknik har ökat
kraftigt under 1980-talet, något som dokumenterats i två
utredningar -- SOU 1989:39 samt SOU 1990:19.
För närvarande finns ingen kvalificerad grundutbildning
av hjälpmedelstekniker i Sverige eller i Norden. Den
utbildning som ligger oss närmast rent geografiskt finns vid
The University of Dundee i Skottland. Där finns en nio
månaders kurs i Rehabilitation Technology för personalen
inom medicin samt en tolv månaders Masters kurs i
Biomedical Engineering Science.
Med ekonomiskt stöd från Handikappinstitutet har
stiftelsen Handitek i Borlänge genomfört utredningen
''Förstudie av grundutbildning av hjälpmedelstekniker med
tyngdpunkt på teknik''. Den resulterade i förslag till en 40-
poängs påbyggnadslinje till tekniska 80-poängslinjer.
Högskolan Falun/Borlänge har deltagit i utvecklingsarbetet
redan från början.
Påbyggnadslinjen, som ska vara riksrekryterande, syftar
till en helhetssyn på samspelet människa--teknik.
Utbildningen bör heta ''påbyggnadslinje i
rehabiliteringsteknik'', och de färdiga ingenjörerna bör
benämnas rehabiliteringsingenjörer. Vidare uppnår man att
eleverna får en teknologie kandidatexamen om 120 poäng,
vilket är en internationellt gångbar examen. De färdiga
ingenjörerna blir också forskningsbehöriga, vilket är viktigt
för rehabiliteringsteknikens framtida utveckling.
Det finns förutsättningar att möjliggöra en kursstart
redan till hösten 1991 om nödvändiga medel kan tas fram.
Fr.o.m. hösten 1992 bör linjen inordnas i högskolan
Falun/Borlänges kursprogram och på sikt finansieras med
UHÄ-medel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av linje för
rehabiliteringsingenjörer vid högskolan Falun/Borlänge.

Stockholm den 24 januari 1991

Arne Mellqvist (s)

Börje Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)